اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضایی

مهندسی شیمی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

infofarayandno.ir

سردبیر

سیروس قطبی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی شریف

ghotbisharif.edu

اعضای هیات تحریریه

علی وطنی

مهندسی شیمی دانشیار - دانشگاه تهران

avataniut.ac.ir

محمدرضا امیدخواه نسرین

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

omidkhahmodares.ac.ir

تورج محمدی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه علم و صنعت ایران

torajmohammadiiust.ac.ir

وحید تقی خانی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی شریف

taghikhanisharif.edu

مجید عمیدپور

مهندسی شیمی استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

amidpourgmail.com

حبیب آل ابراهیم

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

alebrmaut.ac.ir

سید حسن هاشم آبادی

مهندسی شیمی استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

hashemabadiiust.ac.ir

بابک مختارانی

مهندسی شیمی استاد - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

mokhtaranibccerci.ac.ir

شاهرخ شاه حسینی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه علم و صنعت ایران

shahrokhiust.ac.ir

دبیر اجرایی

آزیتا برخورداری

مهندسی شیمی کارشناس ارشد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

azitabarkhordaryyahoo.com

دبیر تخصصی

آزیتا برخورداری

مهندسی شیمی کارشناس ارشد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

farayandnoyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

زهرا امینی ادیب

کارشناس پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

infofarayandno.ir

ویراستار ارشد

سیده بهاره موسوی

مهندسی مکانیک کارشناس پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

baharmousavi71yahoo.com
09171749082