راهنمای نویسندگان

 

نکته مهم: نویسنده گرامی: به هنگام بارگذاری مقاله در انتخاب نوع مقاله ( علمی ترویجی یا علمی کاربردی) دقت کنید. منظور از مقاله علمی کاربردی، مطالب علمی ( از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی ) مرتبط با این نشریه غیر از مقالات علمی ترویجی است که بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات کشور مصوب 90/11/8 می تواند 15 درصد از صفحات مجله را به خود اختصاص دهد.

1- حروفچینی مقاله

- برای تایپ مقالات از نرم افزار  2003 Word استفاده شود.

- مقالات به صورت تک ستونی در صفحه A4تایپ شوند.

2-اجزای اصلی مقاله و ترتیب آن ها

- عنوان، نام نویسنده- نویسندگان، سمت و محل اشتغال اصلی و چکیده فارسی مقاله

- کلمات کلیدی فارسی

- مقدمه

- روش تحقیق (فرمولاسیون، نظری، مدل کردن مسئله، نحوه حل یا انجام آزمایش­ ها و غیره)

- نتایج و بحث

- نتیجه­ گیری

-تشکر و قدردانی (در صورت نیاز)

- فهرست علائم و نشانه­ ها

- منابع

- پیوست­ ها (در صورت وجود)

- عنوان، نام نویسنده- نویسندگان و چکیده انگلیسی مقاله

- کلمات کلیدی انگلیسی

3-عنوان مقاله

حداکثر 15 کلمه و با قلم نازنین سیاه  18 بصورت  وسط چین ارائه می­ شود.

4-آدرس و نام کامل نویسندگان

با قلم نازنین نازک 12 بصورت وسط چین مقاله ارائه می­ شود. همچنین نویسنده ­ای که عهده­ دار مکاتبات است با نماد ٭ مشخص می­ شود و در انتهای صفحه اول بصورت Footer پس از شروع نماد ٭ آدرس پست الکترونیکی نویسنده درج می­شود.

5-چکیده

شامل یک پاراگراف و بین 100 تا 150 کلمه با قلم نازنین نازک 12 و ایتالیک برای چکیده فارسی و قلم نازک Times New Roman 12 برای چکیده انگلیسی بلافاصله زیر کلمه چکیده قرار می­ گیرد.

6-واژگان کلیدی

حداکثر پنج کلمه کلیدی فارسی با قلم نازنین نازک 12 با یک سطر فاصله از متن چکیده و عنوان کلمات کلیدی با قلم نازنین سیاه 12 تایپ گردد. کلمات با کاما (،) از هم جدا شوند.

7-عناوین

عناوین هر قسمت مقاله (بدون شماره قبل از آن) به صورت راست چین با یک سطر فاصله از قسمت بالایی با قلم نازنین سیاه 14 درج می­ شود.

8-متن مقاله: متن کلیه بخش­ های مقاله با قلم نازنین نازک 14 تنظیم شود. تعداد صفحات مقاله حداقل 10 و حداکثر 15 صفحه باشد.

9-معادل­ ها: هیچ­کدام از اجزاء معادل­ ها نباید دست نویس باشند. حتی الامکان از آوردن واژه­ های انگلیسی در متن اجتناب گردد و معادل­ ها به صورت  پاورقی  ذکر  گردد.  در  موارد   اجتناب  ناپذیر   قلم   معادل­­ ها  Times New Roman 12 استفاده شود. شماره دهی معادل­ ها در داخل پرانتز به صورت راست چین و از شماره یک شروع می­ شود. محل قرارگیری معادل­ ها چپ چین باشد.

10-شکل­ ها

درج شماره (به ترتیب از شماره 1به بعد) و زیرنویس وسط چین با قلم نازنین سیاه 12 برای کلیه شکل­ ها ضروری است. دقت گردد که در متن اصلی حتماً  به اشکال اشاره  شود. کلیه  تصاویر باید اصل  باشند و حتی­ الامکان اسکن شده نباشد. اندازه­ ی قلم اجزاء متن، شماره ­ها و غیره در داخل تصاویر با قلم نازنین 10 ارائه می­شود.

11-جداول

عنوان جدول بصورت بالانویس و وسط چین و دارای شماره 1 به بعد و با قلم نازنین سیاه 12 باشد. مرجع جداول اقتباس شده باید در انتهای عنوان درج شود. کلیه اعداد در جدول به فارسی ارائه شوند. اجزاء جدول کاملاً واضح و بدون دست­نویس باشند و از قلم نازنین 12 بصورت وسط چین در ارائه اجزاء استفاده شود.

12-فهرست علائم و نشانه­ ها

علائم  بکار گرفته شده در  متن  مقاله یا در معادلات  با قلم نازک Time New Roman با اندازه 12 ارائه می­شود و همچنین ترتیب ارائه شده بصورت الفبای انگلیسی است.

Nu                              Nusselt number

V (ms-1)                     velocity

λ (A0)                         Wave Length

13-منابع

در انتهای  مقاله منابع فارسی  با قلم  نازنین نازک 14  و لاتین  با Time New Roman 12 تایپ شود.

نمونه­ هایی از فرمت منابع در زیر آورده شده است:

1. Anderson D., Specification Formulation, Journal of Engineering, Vol.2, 2002, pp 223-228.

2. Cox S., CAD in the Context of Design, Proceeding of CAD 2002, Guilford, UK, 2002, pp 11-25.

3. Arts E.H.L. and Korst j.H.M., Simulated Annealing and Boltzmann Machines, John Wiley & Sons, 1990.

4. مسعود احمدی، طراحی تجهیزات فرآیندی، انتشارات بهاران، 1385.

14-پیوست

قلم و فرمت پیوست مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنین نازک 14 باشد.

15-ارسال مقالات

به سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس www.farayandno.ir مراجعه شود و پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور, مقاله در سامانه بارگذاری شود.