اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی نشریه فرآیند نو

وظایف نویسنده مسئول: نویسنده مسئول، کسی است که مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش را می پذیرد؛ و همچنین، از سوی سایر نویسندگان، مسئولیت مکاتبات و پاسخ گویی به ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله، و انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین آن ها را برعهده می گیرد.

ارجاع و استناد به منابع مورد استفاده: پژوهشگر موظف است در صورت استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از آثار دیگران، به آن ها استناد نماید.

ارسال موازی: ارسال همزمان یک مقاله، جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله چاپی یا الکترونیکی مجاز نمی باشد.

ارسال مجدد: ارسال مجدد یک مقاله چاپ شده در نشریه چاپی یا الکترونیکی به یک مجله دیگر جهت بررسی و چاپ غیر مجاز است. چنانچه نویسنده مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، به هر دلیلی، آن مقاله را برای نشریه دیگری ارسال نماید، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه اول اعلام نماید. این کار، حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه اول امکان پذیر است.

انتشار همپوشان: پژوهشگر مجاز نیست، داده های مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، در مقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند.

انتشار تکه ای: در صورتی که نتایج پژوهش در یک مقاله به صورت یکپارچه قابل انتشار باشد، پژوهشگر مجاز نیست آن نتایج را در چند بخش جداگانه و در چند مقاله مستقل به چاپ برساند.

منبع: منشور و موازین اخلاق پژوهش، مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی، معاونت پژوهش و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری