فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو (FARAYANDNO) - اخبار و اعلانات