انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی فرآیندی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی داشنگ اه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف این پژوهش انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی فرآیندی در شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-زمینه یابی میباشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 6 نفر از گروه خبرگان سازمان مورد مطالعه می باشد. ابزار گردآوری داده های پرسش نامه های مقایسات زوجی می باشد که روایی آن ها توسط 5 نفر از اساتید دانشگاهی و پایایی آن ها با سازگاری پاسخ خبرگان کنترل شد. روش تجزیه تحلیل داده ها رویکرد ترکیبی رویکرد تصمیمگیری های چند معیاره فازی می باشد که در آن از روش DEMATEL برای تعیین روابط و از روش ANP برای وزن دهی معیارها و از روش VIKOR برای رتبه بندی روش های انتقال تکنولوژی استفاده شد. نتایج نشان داد که معیار " قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و تکنولوژی" اولویت اول را دارد و روش "سرمایه گذاری مشترک" از بین روش های دیگر مطلوب تر دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection appropriate methods of technology transfer process at the National Iranian Oil Refining and dissemination Company with fuzzy multi criteria decision-making approach

چکیده [English]

The purpose of this study was to select the appropriate method of process technology transfer for National Iranian Oil Refining and Distribution Company.Reviewing the literature,the factors influencing in selection of appropriate methods of technology transfer were identified and were selected by screening. This study from to purpose,applied and the method is descriptive-survey. The study population, Number 6 Members of the Group of Experts Organization of the study.Data were collected by questionnaire is paired comparisons, Its validity by five professors at university and reliability of response compatibility experts control Method Data Analysis is a hybrid approach fuzzy MCDM approach Where of Method DEMATEL for determining the relationship and of ANP Method for weighting the criteria, and the VIKOR method was used to rank alternative.The results showed that the criterion "laws and regulations protecting the goods And the technology" is the first priority and "joint venture" of other methods were more favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • multi-criteria decision
  • DEMATEL
  • F.ANP
  • VIKOR