نویسنده = مرتضی زیودار
انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 5-13

10.22034/farayandno.2022.252839

مرتضی زیودار؛ مسلم ابروفراخ


بررسی و مروری بر افزایش مقیاس در برج‌های تقطیر دیوار میانی

دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 50-62

10.22034/farayandno.2021.249077

مرتضی زیودار؛ رهبر رحیمی؛ محمود همتی


بررسی افزایش مقیاس ستون‌های تقطیر واکنشی

دوره 15، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 48-63

مرتضی زیودار؛ یحیی بلوچی