کلیدواژه‌ها = راکتور غشایی
کارایی راکتورهای غشایی در فرایند ریفرمینگ متان در حضور بخار آب

دوره 11، شماره 56، اسفند 1395، صفحه 105-121

فرید بلوچی؛ بهروز بیاتی


مد‌ل‌سازی عملکرد راکتور غشایی در فرآیند تولید گاز سنتز

دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 43-55

مریم سعدی؛ سعید پاک سرشت


کارایی راکتور های غشایی در فرآیند های ایزومریزاسیون

دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 58-66

محبوبه اجتماعی؛ نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی‌اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی