بررسی پارامترهای موثر در گوگرد زدایی اکسایشی نفت سفید در حضور کاتالیستهای مایع اسید استیک و اسید فرمیک

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوریهای پالایش ، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

گوگردزدایی اکسایشی از نفت سفید تصفیه نشده با مقدار گوگرد اولیه 3/0% با مخلوط آب اکسیژنه / اسید استیک یا اسید فرمیک مطالعه شده است. اثرات پارامترهای عملیاتی شامل دما و زمان واکنش،نسبت مولی: مول اکسیدان بر مول گوگرد(no/ns)، مول اسید بر مول گوگرد(nacid/ns) بر روی گوگردزدایی بررسی شده است. نتایج نشان داد در شرایط بهینه حذف گوگرد از نفت سفید با سیستم‌های اکسیداسیون اسید فرمیک 96 %، اسید استیک %94و مقدار گوگرد باقی مانده به ترتیب ppm114 ،ppm 191 بدست آمده است. بهینه سازی پارامترهای عملیاتی واکنش نتایج زیر را داشت : زمان واکنش 30 دقیقه ، درجه حرارت 0C 60 ، نسبتهای مولی اکسنده به گوگرد 25 و نسبت مولی اسید به گوگرد 60 نتایج نشان داده که با افزایش دمای واکنش و افزایش مقدار نسبتهای مولی )-15-40 (no/ns و) 20-80 ، nacid/ns (گوگردزدایی افزایش یافته است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective parameters of oxidative desulfurization of kerosene in the presence of liquid acetic acid and formic acid catalysts

نویسندگان [English]

  • maryam sadat seyedi 1
  • Manouchehr Bahmaei 2
  • amir farshi 3
1 MSc in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Chemical Engineering, Refining Technology Development Department, Research institute of petroleum industry (RIPI) Tehran, Iran
چکیده [English]

Oxidative Desulfurization of untreated kerosene with sulfur content of 0.3% with mixture of hydrogen peroxide / acetic acid or formic acid was studied. The effects of operating parameters such as temperature, reaction time, molar ratio: of oxidant to sulfur (no / ns), and acid to sulfur (nacid / ns) on desulfurization were checked. results showed that the optimal conditions for the removal of sulfur from kerosene is 96% with formic acid oxidation systems and is 94% with acetic acid and sulfur are reminded in order of 114 ppm and 191 ppm respectively . Optimization of operating parameters on the reaction have the following results: 30 min reaction time, temperature 60 0C, oxidant molar ratio to sulfur 25 and acid molar ratio to sulfur 60. The results shows that with increasing reaction temperature and increasing the value of molars ratio (no / ns,15-40) and (n acid / ns,20-80) desulfurization increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidative Desulfurization of kerosene
  • Acetic acid
  • Formic acid