بررسی عملکرد گوگردزدایی هیدروژنی ترکیبات مختلف گوگردی با کاتالیست های متفاوت توسط شبیه سازی رآکتور سه فازی تصفیه هیدروژنی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در مقاله حاضر شبیه سازی راکتور سه فازی تصفیه هیدروژنی گازوئیل انجام گردیده است. مدل سازی ریاضی بر پایه تئوری انتقال جرم دو فیلمی برای رژیم جریان همسوی گاز و مایع بوده است. از روش رانگ کاتای مرتبه چهار جهت حل دستگاه معادلات دیفرانسیل حاصله استفاده شده و تغییرات غلظت ترکیب گوگردی در طول راکتور حاصل شده است. اثر افزایش دما، فشار هیدروژن، و نسبت گاز به مایع باعث افت بیشتر غلظت ترکیب گوگردی شده در حالیکه افزایش فشار سولفید هیدروژن اثر معکوس داشته است. همچنین برای ترکیبات متفاوت گوگردی و کاتالیست های مختلف، پیش بینی های شبیه سازی عملکرد راکتور انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Study of Hydrodesulfurization for Various Sulfur Compounds with Different Catalysts by Simulation of Hydrotreating Trickle Bed Reactor

نویسندگان [English]

  • milad mohammadnejad 1
  • Habib Ale Ebrahim 2
  • Iman Soleimani 1
1
2
چکیده [English]

In this paper, a trickle bed reactor for hydrotreating(Hydro-desulfurization is a catalytic process) of gas-oil has been simulated. The modeling has been performed based on the two film theory for co-current flow. The resulted set of differential equations has been solved by fourth order Runge-Kutta method, and concentration profile of sulfur compound has been obtained along the reactor. By increasing operating temperature, hydrogen pressure, gas/oil ratio, and decreasing of the hydrogen sulfide pressure, the sulfur compound concentration has been reduced. Moreover, for different sulfur compounds and various catalysts, the performance of the reactor has been predicted by the simulation program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrotreating
  • Simulation
  • Trickle Bed Reactor
  • Different Catalysts
  • Various Sulfur Compounds