ساخت غشای تبادل یونی ناهمگن به کمک ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره: خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی-دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

3 عضو هیئت علمی- دانشگاه اراک

چکیده

غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از تکنیک قالب گیری محلول پلیمری تهیه گردید. اثر وجود نانو لوله های کربن عامل دار و نیز نانو ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره، بر خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی آنها بررسی شد. نانو ذرات ترکیبی با استفاده از تکنولوژی کندوپاش مگنترون در محیط پلاسما تهیه گردید. تصاویر میکروسکوپ نوری، پراکندگی یکنواخت نانو ذرات را در بدنه غشاهای پلیمری نشان می دهد. همچنین پوشش سطح نانو لوله‌های کربن به کمک نانو لایه های نقره سبب توزیع یکنواخت تر نانو ذرات در ساختار غشاها گشته است. نتایج نشان می دهد که خواص الکتروشیمیایی غشاها، با استفاده از نانو ذرات بهبود می یابد. همچنین غشای تهیه شده بوسیله نانو ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره، عملکرد الکتروشیمیایی و خاصیت ضد باکتریایی مناسب تری جهت حذف باکتری E-Coli در مقایسه با سایر غشاهای تهیه شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication of heterogeneous ion exchange membrane modified by carbon nanotubes-silver nanolayer composite particles: Electrochemical characterization and antibacterial effect

نویسنده [English]

  • Sayedmohsen Hosseini 3
3 Faculty member- Arak University
چکیده [English]

Polyvinyl chloride based heterogeneous cation exchange membranes were prepared by solution casting technique. The effect of multi walled carbon nano tubes and also MWCNTs-co-Ag nanolayer composite nanoparticles on electrochemical and antibacterial properties of membranes was studied. The MWCNTs-co-Ag nanolayer composite nanoparticles were prepared by magnetron sputtering method. Scanning optical microscopy images showed uniform particles distribution for the membranes. Also surface modification of MWCNTs by Ag nanolayer caused to more uniformity for the membranes. Results showed that membrane electrochemical properties were improved by using of nanoparticles in membrane matrix. Also the modified membrane containing Multi Walled Carbon Nano Tubes-co-Ag nanolayer showed more suitable electrochemical characteristics and antibacterial property in E-Coli removal compared to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ion exchange membrane
  • Composite nanoparticles
  • Magnetron sputtering method
  • Plasma
  • Fabrication/electrochemical characterization/Antibacterial property