بررسی تأثیر پلاسمای تخلیه سد دی‌الکتریک بر روی احیای کاتالیست فرایند ریفورمینگ نفتا

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

3 استاد فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مطالعه تأثیر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک بر روی احیای کاتالیست پلاتین-قلع بر پایه آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از محیط پلاسما برای احیای کاتالیست، این امکان را ایجاد میکند که فرایند در دما و فشار پایین‌تری انجام شود که باعث پایداری و افزایش عمر مفید کاتالیست میگردد. آنالیز اکسیداسیون با برنامه حرارتی کاتالیست‌ها برای نشان دادن حذف کک و آنالیز BET جهت اندازه‌گیری سطح ویژه و حجم حفرات بکار برده شد. مساحت سطحی فلز، نسبت پراکندگی فلز و اندازه کریستالی متوسط کاتالیست‌ها توسط تست جذب CO انجام میشود. در نهایت تست ارزیابی عملکرد کاتالیست‌های تازه و احیا شده پلاسمایی نشان داد که محتوای پارافین خوراک از 39/3% به 21/09% و 24/33% به ترتیب از طریق کاتالیست تازه و احیا شده با پلاسما کاهش می‌یابد. همچنین محتوای آروماتیکی خوراک از 12/4% به 67/31% و 71/96% در کاتالیست‌های تازه و احیا شده با پلاسما افزایش می یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of DBD plasma effect on regeneration of the catalyst of naphtha reforming process

نویسندگان [English]

  • Neda Hafezkhiabani 1
  • Sohrab Fathi 2
  • Babak Shokri 3
1 PhD Student of Physics, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Chemical Engineering, Kermanshah University of Technology
3 Professor of Physics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this study the effect of DBD plasma on regeneration of Pt-Sn/Al2O3 catalyst was investigated. Application of plasma in the catalyst regeneration causes the regeneration process in the lower temperature and pressure that may increase the stability and useful life of the catalyst. Temperature programmed oxidation analysis was used to confirm removing the coke from the catalyst after regeneration. BET analysis was used to study the surface area and pore volume of the catalysts. Metal surface area, metal dispersion ratio and average crystal size were determined by CO adsorption. Finally the catalyst performance test revealed that the paraffin content of the feed was decreased from 39.3 to 21.09 and 24.33 V% over the fresh and DBD plasma regenerated catalysts, respectively. Also, the aromatic content was increased from 12.4 in the feed to 67.31 and 71.96 V% in the product over the fresh and regenerated catalysts, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalyst regeneration
  • Naphtha reforming
  • DBD plasma
  • Pt-Sn/Al2O3