ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن بوسیله تحلیل همبستگی و روابط رگرسیون

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

2 . استادیار،مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 رئیس پژوهش و توسعه منابع انسانی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران

چکیده

یکی از چالشهای اساسی در مدیریت استراتژیک مربوط به ضعف در اجرای استراتژیها می باشد. ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن برای مشخص نمودن ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک از مهمترین موضوع در اجرای استراتژیها می باشد. در ترسیم نقشه استراتژی بصورت شهودی و قضاوتی در روش کارت ارزیابی متوازن، ارتباط بین اهداف استراتژیک واضح و روشن نیست و به صورت دقیق مشخص نیست کدامیک اهداف استراتژیک با هم ارتباط دارند و بر روی هم تاثیرمیگذارند. لذا نیاز به ارائه روشی کمی و دقیق برای ترسیم نقشه استراتژی ضروری می باشد. در این مقاله پس از مروری بر روشهای ترسیم نقشه استراتژی، چارچوبی مبتنی بر اطلاعات واقعی دوره های گذشته بر پایه تحلیل همبستگی و روابط رگرسیون برای تعیین روابط علت و معلولی اهداف استراتژیک بر اساس داده های شاخصهای کلیدی عملکرد سالهای گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drawing Strategy Map in the Balanced Score Card by Correlation and Regression Analysis

نویسنده [English]

  • Mojtaba Akbarian 1
1
2
3
چکیده [English]

The weaknesses in deployment of strategies is one of the basic challenges in the strategic management. The most important subject in deployment of strategies, is drawing of strategy map in the balanced score card for identify cause and effect relation between strategic objectives. In oral strategy map drawing in the balanced score card, the relation between different aspect are not clear and the relation of strategic objectives are not specify and there are not interaction between them. Therefor the quantitative and accurate method for drawing strategy map is essential. In this paper, after reviewing of strategy drawing methods in the balanced score card, we used Regression And Correlation Analysis for identification relation between Strategic Objectives in the Balanced Score Card and strategy map drawing according to last actual data of the National Iranian Oil Refining & Distribution Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Score card
  • Strategy map
  • Regression
  • Correlation Analysis