بررسی رابطه بین جبران خدمات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) با بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 کارشناس گزینش / شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین جبران خدمات مالی با بهره وری نیروی انسانی می باشد.روش تحقیق توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ستادی شرکت ملی پالایش و پخش به تعداد 714 نفر تشکیل می دهند.با استفاده از جدول مورگان تعداد 250 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش از دو پرسشنامه جبران خدمات مالی و بهره وری نیروی انسانی استفاده گردید.روایی آنها با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 75% و 82% به دست آمد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن و تحلیل واریانس رگرسیون استفاده شد . نتایج نشان داد که بین جبران خدمات مالی با ابعاد (مالی مستقیم و مالی غیر مستقیم) با بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی پالایش و پخش رابطه معنی داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between financial services compensation (direct and indirect) With manpower productivity in the National Iranian Oil Refining and Distribution Company

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahmoudzadeh 1
  • Masoud Mollaesmaeil 2
1 Associate Professor Islamic Azad University, Firoozkooh Unit
2 expert selection / National Iranian Oil Refining and Distribution Company
چکیده [English]

The aim of this study was to Examine the relationship between the financial Services compensation with is productivity manpower.Procedure descriptive survey of correlation. The population consists of all staff of the National Refining and Distribution company to number 714. Morgan using 250 randomly selected examples. In this study of tow questionnaire financial Services compensation and manpower productivity were used. They confirmed the validity of the use of experts and professionals and their reliability using Cronbach's alpha, respectively, 75% and 82%, respectively. To test the hypothesis Spearman test and regression analysis of variance was used . The results showed that between the financial Services compensation with dimensions (financial direct and indirect financial) with manpower productivity at the National Refining and Distribution company there is a significant relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial services compensation
  • manpower productivity
  • Oil Refining and Distribution Company