شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 کارشناس پژوهش شرکت پالایش نفت آبادان، آبادان، ایران

چکیده

در مقاله حاضر رفتار جریان دو فازی مایع–گاز درون مخزن آب‌بند مایع مربوط به شبکه فلر به‌ صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. مخزن آب‌بند مایع یکی از مهم‌ترین تجهیزات در شبکه فلر است که وظیفه مرحله‌بندی گاز فلر را عهده‌دار است. عدم کارکرد صحیح این تجهیز موجب نوسانی شدن فشار خروجی، آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش احتمال انفجار در شبکه می‌شود. این مخزن در صنعت ایران با طرح‌ها و هندسه‌های متفاوت موجود است. در این مقاله با توجه به عدم کارکرد صحیح سیستم فلر شماره 3 پالایشگاه آبادان که علاوه بر اختلال در کارکرد سیستم، آلودگی زیست‌ محیطی را به همراه دارد، جهت رفع این مشکل، با اعمال تغییراتی در هندسه مخزن آب‌بند مایع موجود، هندسه جدیدی پیشنهاد می‌گردد. هر دو طرح توسط نرم‌افزار انسیس فلوئنت و با استفاده از مدل چندفازی حجم سیال، مدل‌سازی و شبیه‌سازی شد. نتایج حاصله نشان داد در شرایط یکسان، طرح موجود به درستی عمل نمی‌کند و میانگین فشار خروجی 11 پاسکال است که دچار نقص عملیاتی است. این نقص در مدل جدیدتر کم‌تر مشاهده می‌شود و میانگین فشار خروجی حدود 3 برابر افزایش پیدا کرده است که با اعمال تغییرات جزئی در بافل مربوطه می‌توان نقص عدم پیوستگی شعله را به کلی برطرف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation the Seal Pots of a Flare Network in Abadan Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • Abbas kosarineia 1
  • hasan h.rostaminezhad 2
  • masoud nematollahi 3
1 Department of Mechanical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Department of Research, Abadan Oil Refinery, Abadan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the flow behavior of two-phase gas flow in a Seal pot of a Flare Network. Seal pots is one of the most important equipment in the Flare network, which is responsible for stacking gas flares. The inadequate functioning of this equipment will result in fluctuations in outlet pressure, environmental pollution, and increased probability of explosion in the network. In order to solve the problem, a new geometry was proposed by applying changes to the geometry of the existing liquid abandoned reservoir. Both designs were modeled and simulated using Ansys Fluent software with a fluid volume multi-phase model. The simulation results showed that under the same conditions, the older design in the lower reaches dose not function property and has operational malfunction. This defect is less common in the newer model, which can be corrected by applying minor changes to the corresponding buffer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-Phase Flow
  • Flare
  • Seal Pots
  • Numerical Simulation
[1] Sazal Kumar Kundu, Process Safety and Environmental Protection, Vol. 88, Issue 2, March 2010, pp.  91-96
[2] API Recommended Practice 521, Guide for pressure-Relieving and Depressuring Systems, Fourth Edition, March 1997
[3] David Shore, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 9, Issue 6, November 1996, pp.  363-381
[4] Xiaosong Sun, Mikio Sakai, Chemical Engineering Science, Vol. 134, 29 September 2015, pp.  531–548
[5] Xiu-Shan Tian, Hui Zhao, Hai-Feng Liu, Wei-Feng Li, Jian-Liang Xu, Fuel Processing Technology,  Vol. 131, March 2015, Pages 396–402,  Vol. 17, March 2014, pp.  13–25
]6[ محمدرضا انصاری، ابراهیم سلیمی، بابک حبیب پور و پویان ادیبی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، مهر 1393، دوره 14، شماره 7، ص ص 176-182
[7] Afshin Eghbalzadeh, Mitra Javan, Procedia Engineering, Vol. 28, 2012, pp.  657-660
[8] MU Zhenwei, Zhang Zhiyan, ZHAO Tao, Procedia Engineering, Vol. 28, 2012, pp.  808–812
[9] Ping-jian MING, Wen-yang DUAN, Journal of Hydrodynamics, Ser. B, Vol. 22, Issue 6, December 2010, pp.  856–864
[10] NAO Co. (www.nao.com)
11- هاشم‌آبادی، سید حسن. (1395). شبیه­سازی CFD جریان­های چند فازی با نرم­افزار FLUENT. چاپ سوم. تهران:اندیشه سرا