ارائه الگوی تصمیم گیری جهت توسعه محصولات جدید بر اساس تقاضای بازار به روش تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: فرآورده های قیری شرکت نفت پاسارگاد)

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

کارمند امور بین الملل-وزارت نفت

چکیده

در گذشته، مزیت رقابتی سازمانها در تولید نهفته بود، اما امروزه، توانمندی در توسعه محصول جدید، یکی از قابلیتهای مزیت آفرین محسوب می شود.مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن پیمایشی-توصیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری از منابع اینترنتی، کتابها و مقالات علمی فارسی و لاتین مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. پس از بیان مسئله و ضرورت و اهمیت آن، با بررسی مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقات، به تحقیق در خصوص عوامل و نتایج موثر بر تصمیمگیری در مورد توسعه محصولات جدید در حوزه فرآورده های قیری شرکت نفت پاسارگاد پرداخته و به این نتیجه دست یافته که شناسایی تاثیرگذار بر توسعه محصول جدید و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، می تواند به عنوان یک الگوی پژوهشی، در کمک به تصمیمگیری مدیریتی و تعیین راهبرد تولید و فروش محصولات جدید، بهره برداری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decision Making Pattern for New Products Development Based On Market Demands by AHP Method (Case Study: Bitumenous Products of Pasargad Oil Company)

نویسنده [English]

  • mahnaz barghi
چکیده [English]

Consecutive years, production process was competitive advantage of organizations, but nowadays, ability in field of new product development, is one of the potencies to create advantage. This article is applied research and its execution method is survey-descriptive by using library research tools. Data gathering tool has been Taking Note from internet, books and scientific articles sources.After identification of problem, its necessity and importance, along with theory basis and research’s records review, effective ingredients, parameters and results which could influence decision making about new products development in bitumenous materials field in Pasargad Oil Company, has been studied. Then this result has been declared that to recognition effective parameters on new products development.To use AHP method to gain practical conclusions, could be applicable as a pattern and research method to help managers in decision making and approaching a manufacturing and sale target of new products in quantity and variety viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "New Product"
  • "Bitumen Market"
  • "AHP"
  • "Pasargad Oil Company"