تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، مهندسی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ساسکاچوان

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز

4 دانشکده خمهنسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده

پتنت‌های تاثیرگذار در توسعه فرآیند ایزومریزاسیون نفتای سبک بصورت فنی به 5 گروه فرآیند، کاتالیست، جداسازی، راکتور و پیش تصفیه دسته‌بندی شدند. تحلیل آماری پتنت ها نشان داد که بیشترین تعداد پتنت در زمینه فرآیند یا کاتالیست و اکثرا توسط شرکت های UOP و شل ارائه شده‌اند. در بین پتنت‌های ثبت شده، پتنت‌های ارائه شده توسط شرکت UOP پر مراجعه‌ترین پتنت‌ها می‌باشند. همچنین طبق نتایج بدست آمده، سه گروه کاتالیست‌های آلومینیوم کلراید، زئولیتی و اکسید فلزی مانند پلاتین، پالادیوم و رودیوم روی پایه‌ی آلومینای کلره استفاده شده است که با توجه به خوراک، شرایط عملیاتی و محصول مورد نظر، کاتالیست بهینه انتخاب می‌شود. تفاوت اصلی فرآیندهای پیشنهادی در نحوه ی جداسازی نرمال پارافین از ایزوپارافین‌ها می‌باشد. برای جداسازی پارافین های شاخه دار از نرمال پارافین‌ها از روش‌های غربال مولکولی یا برج‌های DIH (برج جداکننده ایزوهگزان) و DIP (برج جداکننده ایزوپنتان) در ورودی یا خروجی راکتور استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patent Analysis of Light Naphtha Isomerization from Statistical and Process Perspective

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Binazadeh 1
  • Zahra Alipour 2
  • Mohsen Goodarzi 3
  • Fereidoun Esmaeilzadeh 4
1 School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD Student University of Saskatchewan
3 BSc Student Shiraz University
4 School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The light naphtha isomerization patents were technically categorized into 5 groups of process, catalyst, isolation, reactor and pre-treatment. The largest number of patents is in the process and catalyst fields mainly filed by UOP and Shell companies. The highest number of patents were registered in the 1960s. The patents published by UOP are the most widely cited. Largest number of patents are filed in the United States which reveals that US is the main target market for isomerization process. Three groups of aluminum chloride, zeolite and metal oxide catalysts such as platinum, palladium and rhodium have been used on chlorine alumina support, which is chosen as the optimal catalyst according to the feed, operating conditions and product. There are two main separation techniques for fractionation of normal paraffin from isoparaffin; namely, molecular sieve towers or DIH towers (Deisohexanizer) and DIP (Deisopentanizer) which are placed before or after the reactor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isomerization
  • light naphtha
  • paraffinic hydrocarbons
  • pentane
  • hexane
1. زهرا کیایی، آرزو سادات عمرانی، بهاره جوادی نسب، پایش هوشمندانه فناوری ایزومریزاسیون نفتای سبک
2. Lapinski M.P., Process for increasing the yield of an isomerization zone. 2016, Google Patents. 
3. Shecterle D.J., Arlington Heights, Process for Isomerizing a Feed Stream Including One or More C4-C6 hydrocarbons. 2014, Google Patents.
4. Shecterle D.J., Heights A, Garney B.S., Daguio J.C., Shawley J.M., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2012, Google Patents.
5. Shecterle D.J., Methods and apparatuses for isomerization of paraffins, 2017, Google Patents.
6. Kalnes T.N., Smith S., Wier M., Bhattacharyya A., Abrevaya H., Flexible gasoline process using multiple feedstocks, 2014, Google Patents.
7. Lapinski M.P., Lippmann M., Funk G., Process for increasing the yield of an isomerization zone. 2016, Google Patents.
8. Lapinski M.P., Process for increasing the yield of an isomerization zone fractionation. 2016, Google Patents.
9. Lapinski M.P., Process for controlling the yield of an isomerization zone. 2016, Google Patents.
10. Glover B.K., Processes and apparatuses for isomerizing hydrocarbons. 2015, Google Patents.
11. Shecterle D.J., Process for isomerizing a feed stream including one or more C4-C6 hydrocarbons.
2015, Google Patents.
12. Shakur M.S., Methods and apparatuses for isomerizing hydrocarbons. 2015, Google Patents. 
13. Rice L.H., Methods and apparatuses for isomerization of paraffins. 2015, Google Patents.
14. Kalnes T.N., Smith S., Wier M., Bhattacharyya A., Abrevaya H., Flexible gasoline process using multiple feedstocks. 2015, Google Patents.
15. Kalnes T.N., Combined naphtha refining and butane upgrading process. 2015, Google Patents.
16. Shecterle D.J., Process for Isomerizing a Feed Stream Including one or More C4-C6 Hydrocarbons.
2014, Google Patents.
17. Shecterle D.J., Process for Isomerizing a Feed Stream Including One or More C4-C6 Hydrocarbons.
2014, Google Patents.
18. Garney B.S., Daguio J.C., Detrick K.A., Shecterle D.J., Krupczak J.M., Mezera A.D., A. Becci, Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2014, Google Patents.
19. Shecterle D.J., Methods and Apparatuses for Isomerization of Paraffins. 2013, Google Patents.
20. Shecterle D.J., Daguio J.C., Garney B.S., ShaWley J.M., Apparatus and Process for Isomerzing a hydrocarbon Stream. 2013, Google Patents.
21. Shecterle D.J., Garney B.S., Daguio J.C., ShaWley J.M., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2013, Google Patents.
22. Shecterle D.J., Garney B.S., ShaWley J.M., Baguio J.C., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2013, Google Patents.
23. Shecterle D.J., Process for isomerizing a feed stream including one or more C4-C6 hydrocarbons. 2012, Google Patents.
24. GarneyB.S., Daguio J.C., Detrick K.A., Becci D.A., Shecterle D.J., Krupczak J.M.,Mezera A.D., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2012, Google Patents.
25. Norton R.C., Sullivan D.K., Daguio J., Treatment Process for an Isomerization Unit. 2011, Google
Patents. 
26. Shecterle D.J., Process for Isomerizing a Feed Stream Including one or More C4-C6 hydrocarbons.
2011, Google Patents.
27. Rice L.H., Shecterle D.J., Proceses for the Isomerization of Paraffins of 5 and 6 Carbon Atoms with Methyl cyclopentane Recovery. 2011, Google Patents.
28. Garlley B., Daguio J.C., Krupczak J.M., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2012, Google Patents.
29. Garney B.S., Daguio J.C., Detrick K.A., Shecterle D.J., Krupczak J.M., Mezera A.D., A. Becci, Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2011, Google Patents.
30. Shecterle D.J.,Garney R.S., Daguio J.C., ShaWley J.M., Apparatus and Process for Isomerizing a hydrocarbon Stream. 2010, Google Patents.
31. Nafis D.A., Maher G.F., Rice L.H., Gillespie W.D., Gillespie R.D., Cohn M.J., Combination Performing and Isomerization Process. 2011, Google Patents.
32. Rice L.H., Shecterle D.J., Processes for the Isomerization of Paraffins of 5 and 6 Carbon Atoms with Methyl cyclopentane Recovery. 2010, Google Patents.
33. Shecterle D.J., D.J. Shields, Processes for the Isomerization of Normal butane to Isobutane. 2010, Google Patents.
34. Shecterle D.J., Garney R.S., ShaWley J.M., Daguio J.C., Apparatus and Process For Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2010, Google Patents.
35. Gillespie R.D., Xu F., Isomerization catalyst and Process. 2009, Google Patents.
36. Garney B.S., Daguio J.C., Detrick K.A., Shecterle D.J., Krupczak J.M., Mezera A.D., Becci D.A., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2009, Google Patents.
37. Shecterl D.J., Shlelds D.J., Proceses for the Isomerization of Normal Butane to Isobutane. 2009, Google Patents, Google Patents.
38. Rice L.H., Isomerization Process with Adsorptive Separation. 2009, Google Patents.
39. Gillespie R.D., Xu F., Isomerization Catalyst and Process. 2009, Google Patents.
40. Garney B.S., Daguio J.C., Detrick K.A., Shecterle D.J., Krupczak J.M., Mezera A.D., Becci D.A., Apparatus and Process for Isomerizing a Hydrocarbon Stream. 2009, Google Patents.
41. Gillespie R.D., Xu F., Isomerization Catalyst and Process. 2008, Google Patents
42. Gillespie R.D., Xu F., Isomerization Catalyst and Process. 2008, Google Patents.
43. Gillespie R.D., Cohn M.J., High-Activity Isomerization Catalyst and Process. 2008, Google Patents.
44. Nafis D.A., Maher G.F., Rice L.H., Schlueter W.D., Gillespie R.D., Cohn M.J., Combination Reforming and Isomerization Process. 2008, Google Patents.
45. Rice LH. D.J., Processes for Isomerization of c5 and C6 Paraffins with Methylcyclopentane Recovery. 2007, Google Patents.
46. Dale J, David J, Process for the Isomerization of n-C4 to i-C4. 2007, Google Patents.
47. Rice L.H., Isomerization Process. 2007, Google Patents.
48. Gillespie R.D., Solid Acid Isomerization Catalyst and Process. 2006, Google Patents.
49. Shecterle D.J., Processes for the Isomerization of Paraffins of 5 and 6 Carbon Atoms with Methylcyclopentane Recovery. 2006, Google Patents.
50. Shecterle D.J., Shields D.L., Processes for the Isomerization of Normal Butane to Isobutane. 2006, Google Patents.
51. Rice L.H., Processes for the Isomerization of feedstocks comprising Paraffins of 5 to 7 Carbon Atoms. 2006, Google Patents.
52. Rice L.H., Isomerization Process. 2006, Google Patents.
53. Gillespie R.D., Cohn M.J., Rice L.H., Isomerization Process Using Novel Catalyst. 2006, Google Patents.
54. Shecterle D.J., Shields D.J., Processes for the Isomerization of Normal Butane to Isobutane. 2011, Google Patents.
55. Vassilakis J.G., Rosin R.R., Bradley S.A., Gillespie R.D., Cohn M.J., Xu F., High Activity Isomerization Catalyst and Process. 2006, Google Patents.
56. Gillespie R.D., Cohn M.J., High Activity Isomerization Catalyst and Process. 2005, Google Patents.
57. Gillespie R.D., Isomerization Catalyst and Processes. 2005, Google Patents.
58. Vassilakis J.G., Rosin R.R., Bradley S.A., Gillespie R.D., Cohn M.J., Xu F., High-Activity Isomerization Catalyst and Process. 2005, Google Patents.
59. Gillespie R.D., Cohn M.J., High-activity Isomerization Catalyst and Process. 2005., Google Patents.
60. Gillespie R.D., Cohn M.J., High Activity Isomerization Catalyst and Process. 2005, Google Patents.
61. Schultz M.A., WeiSZmaIlIl J.A., Fractionation and Treatment of Full Bioling Range Gasoline. 2005, Google Patents.
62. Gillespie R.D., Cohn M.J., Rosin R.R., Rice L.H., Stine M.A., Combination Reforming and Isomerization Process. 2005, Google Patents.
63. Hibbs F.M., Liquid Phase Adsorptive Separation with Hexane Desorbent and Paraffin Isomerization. 2004, Google Patents.
64. Gillespie R.D., Cohn M.J., Rice L.H., Isomerization Process Using Novel Catalyst. 2004, Google Patents.
65. Gillespie R.D., Isomerization Catalyst and Processes. 2004, Google Patents.
66. Gillespie R.D., Cohn M.J., High Activity Isomerization Catalyst and Process. 2004, Google Patents.
67. Gillespie R.D., Paraffin Isomerization Catalyst and Process. 2001, Google Patents.
68. Gillespie R.D., Paraffin Isomerization Catalyst and Process. 2001, Google Patents.
69. Zinnen H.A., Alkane Isomerization Using Reversible Flow. 2000, Google Patents.
70. Zinnen H.A., Funk G.A., Gillespie R.D., Process for Alkane Isomerization Using Reactive Chromatography and Reactive Desorbent. 1998, Google Patents.
71. Zarchyg A.S., Kass L, Isomerization Process with Improved Chloride Recovery. 1998, Google Patents.
72. Paula L_ Bogdan, Mount Prospect; R. Joe Lawson’ Arlington Heights; J.W. Adriaan Sachtler, Des Plaines; Robert J. Schnndt. Selective Isoparaffin Synthesis from Naphtha. 1996, Google Patents.
73. Gregory A. Funk; Hemant W. Dandekar. Process for Alkane Isomerization Using Reactive Chromatography and Reactive Desorbent. 1996, Google Patents.
74. Lynn H. Rice, Palatine, Ill. Isomerization with Improved RVP and C4 Recovery. 1994, Google Patents.
75. J. W. Adriaan Sachtler, Des Plaines, Tolomel Ill. Isomerization Process for 2, 3-Dimethylbutane Production. 1994, Google Patents.
76. Andrew S. Zarchy, Amawalk, N.Y.; Nelson Cusher, Buffalo Grove, I11.; Gary J Welch, Danbury, Conn. Hydrocarbon Adsorption and Isomerization Process. 1994, Google Patents.
77. Andrew S zuchy Amawalk N.Y; Martin F. Symoniak, Greensboro, N.C. Isomerization with Distillation and PSA Recycle Streams. 1993, Google Patents.
78. Christopher D. Gosling, Sabra L. Ehrhart, Process for Converting a C2-C6 Aliphatic Hydrocarbon to high Octane Transportable Fuel. 1992, Google Patents.
79. Gary W. Skeels, Edith M. Flanigen. Normal Paraffin Hydrocarbon Isomerization Process Using Activated Zeolite Beta. 1992, Google Patents.
80. Andrew S. Zarchy, Martin F. Symoniak. Isomerization with Distillation and PSA REcyclle Streams. 1992, Google Patents.
81. Brian H. Johnson. Integrated Process for C4-C5 and C6 Isomerzation. 1992, Google Patents.
82. Skeels, Gary W. Activated Zeolite beta catalyst and Isomerization Process Therefor. 1992, Google Patents.
83. Robert J. Schmidt, Robert S. Haizmann, Mark R. Ford, C. David Low, Frank H. Adams. Catalyst for the Isomerization of Alkanes. 1991, Google Patents.
84. Robert J. Schmidt, Lynn H. Rice, Srikantiah Raghuram. Process for Paraffin Isomerization with Liquid Phase Adsorptive Product Separation. 1991, Google Patents.
85. Haizmann, Robert S. 5711 Silent Brook Rolling Meadows, Illinois 60008(US) Hibbs, Frederick M. 12 Hayes Chase West Wickham, Kent BR4 OHZ(US) Raghuram, Srikantiah 7701 Wakfield Dr. Darien, llinois 60559(US). Integrated Isomerization and adsorption Steps for Upgrading C5 and C6 Hydrocarbons. 1991, Google Patents.
86. Robert J. Schmidt; Robert S. Haizmann, both of Rolling Meadows; Mark R, Ford, Buffalo rove; C. David LOW, Lisle; Frank H. Adams, LaGrange Park. Catalyst for the Isomerization of Alkanes. 1991, Google Patents.
87. Warren K. Volles, Arlington Heights,I11. Adsorption and Isomerization of Normal and Mono-Methyl Paraffins. 1991, Google Patents.
88. Thomas C. Holcombe, South Salem; Thomas C. Sager, Mahopac; Warren K. Volles, Mount Kisco; Andrew S. Zarehy, Amawalk, all of NY.  Isomerization Process. 1990, Google Patents.
89. Robert J. Schmidt; Robert S. Haizmann, both of Rolling Meadows, Ill. Hydrotreatment Isomerization without Hydrocarbon Recycle. 1990, Google Patents.
90. Rice, Lynn H. 271 Hale Street Palatine Illinois 60067(US) Stine, Laurence O. 4830 Johnson Street Western Springs Illinois 60558(US). Process for Isomerization of C4 to C6 Hydrocarbons with Once-through Hydrogen. 1989, Google Patents.
91. Robert J. Schmidt, Rolling Meadows; Lynn H. Rice, Palatine; Laurence Stine, Western Springs, all of I11. Isomerization with Once-Through Hydrogen. 1989, Google Patents.
92. Robert J. Schmidt, Rolling Meadows, Ill. Butane Isomerization in the Presence of C5 and C6 Hydrocarbons. 1989, Google Patents.
93. Frederick M. Hibbs, West Wickham, England. Isomerization Unit with Integrated Feed and Product Separation Facilities. 1988, Google Patents.
94. Lynn H. Rice, Palatine, I11. Isomerization of Normal butane. 1982, Google Patents.
95. Bipin V. Vora, Elk Grove Village, Ill. Conversion of Propane and Butane into Gasoline. 1982, Google Patents.
96. Michael Z. Mikulicz, Palatine, I11. Butane Isomerization Process. 1982, Google Patents.
97. Richard E.Rausch, Mundeleim, Hydrocarbon Isomerization Process. 1972, Google Patents.
98. Manoj Kumar, David James Shecterle, Methods and Apparatuses for Isomerization of Paraffins. 2014, Google Patents.
99. Lynn H. Rice,  Davld J- shecterl. Processes for the Isomerization of Paraffins of 5 and 6 Carbon Atoms with Methylcyclopentane Recovery. 2009, Google Patents.
100. Laxmikant V. Bharuka, Heidi C. Fraser, David James Shecterle. Methods and Apparatuses for the Isomerization and Deisohexanizing of Hydrocarbon Feeds. 2013, Google Patents.
101. William G. Nixon, Westchester, Ill. Isomerization Process and Catalyst Therefor. 1966, Google Patents.
102. George F. Asselin, Mount Prospect, Ill., Simultaneous Isomerization of Pentane and Hexane with selective Fractionation. 1964, Google Patents.
103. James Hoekstra, Evergreen Park, 131. Isomerzation of Hydrocarbons. 1963, Google Patents.
104. Herman S. Bloch, Skokie, and Vladimir Haensel, Hins dale, Hydroisomerization Process. 1961, Google Patents.
105. George R. ‘Donaldson, 'Barring‘ton.2 Hydroisomerization Process. 1960, Google Patents.
106. George R. Donaldson, ‘Barrington. Isomerization Process. 1960, Google Patents.
107. Donald H. Belden, North Rivmida. Isomerization of Saturated Hydrocarbons. 1960, Google Patents.
108. Vladimir Haensel, Hinsdale, Hydroisomerization Process. 1960, Google Patents.
109. Vladimir Haensel, Hinsdale, Isomerization of Saturated Hydrocarbons. 1959, Google Patents.
 
110. Grote Henry W, Vladimir Haensel, Reforming of Both Straight and Cracked Gasoline to Provide High Octane Fuels. 1956, Google Patents.
111. Maurice W. Cox, Berwyn, Process for Reforming of Hydrocarbons Boiling Within the Gasoline Range Utilizing a Platinum Alumina Halide Catalyst. 1949, Google Patents.
112. Herman Bloch, Isomerization of Saturated Hydrocarbons. 1949, Google Patents.
113. Erwin E. Meisinger, Elmhurst, and Richard S. Corey, Rolling Meadows, Isomerization of Normal Butane. 1946, Google Patents.
114. Robert E. Sutherland, Isomerization of Saturated Hydrocarbons. 1945, Google Patents.
115. Charles G. Dryer, Isomerization of Paraffins. 1944, Google Patents.
116. Vladimir N. Ipatiei, and Herman Pines, Isomerization of Paraffin Hydrocarbons. 1944, Google Patents.
117. John 0. Iverson, Isomerization of Saturated Hydrocarbons. 1943, Google Patents.
118. Charles L Thomas, Alkylation of Paraffin Hydrocarbons. 1943, Google Patents.
119. Ernest 1L. Pollitzer, Skokie, Production of high Octane Unleaded Motor Fuel. 1974, Google Patents.
120. Gustav Egloff, Isomerization of hydrocarbons. 1942, Google Patents.
121. Norman A. Fishel, Lansing, Mich, Saturated Hydrocarbon Isomerization Process. 1968, Google Patents.
122. Vladimir Ipatieff and Herman Pines, Isomerization of Normal Butane. 1942, Google Patents.
123. Peter Kokayeff, Fullerton; Suheil F. Abdo, Desulfurization and Isomerization of n-Paraffins. 1989, Google Patents.
124. Holcome, Sager, Voiles, Zarchy, Isomerization Process and Apparatus. 1988, Google Patents.
125. Milton W. Lee, Process and Catalyst for Conversion of Normal Paraffins. 1942, Google Patents.
126. Robert L. Gray, Jr., Total Isomerization Process and Apparatus. 1987, Google Patents.
127. Andrew S_ Zmhy, Warren K. Volles, Luke F. O’Keefe, Isomerization Process and Apparatus. 1987, Google Patents.
128. Thomas C. Holcombe, Total Isomerization Process. 1980, Google Patents.
129. John Richard Cailaway, Catalytic Isomerization of Saturated HC in the Presence of Aluminium Halide-Hydrocarbon comples Saturated with Aluminum Halide. 1943, Google Patents.
 
130. Eugene E. Sensel, Harold V. AtwelLand Arthur R. Goldsby, Isomerization of Normal Paraffin Hydrocarbons. 1939, Google Patents.
131. Robert E. Quisenberry, Isomerization of C5 and C6 Isomerizable Hydrocarbons. 1976, Google Patents.
132. John Harold Estes, Wappingers Falls, Stanley Kravitz, Wiccopee, and Robert M. Suggitt, Wappingers Falls, selective Hydrocracing and Isomerization of Paraffin hydrocarbons. 1973, Google Patents.
133. Robert E. Quisenberry, Isomerization Process Employing Hydrotreating and Molecular sieve Purification. 1969, Google Patents.
134. Michael D. Riordan, Fishkill, and John H. Estes, Hydrocarbon Isomerization Process and Catalyst. 1966, Google Patents.
135. David K. Beavon, Darien, Conn., and Robert D. Kent, Rolling Hills, and Edward D. Wurster,Vapor Phase Isomerization Process for Normal Butane. 1960, Google Patents.
136. Otto Gerbes, Goose Creek, Process for Isomerizing Paraffins. 1945, Google Patents.
137. Kenneth C. Laughlin, Baton Rouge, La., Catalytic Isomerization. 1944, Google Patents.
138. Jr James M Whiteley. Isomerization Process. 1944, Google Patents.
139. Jeffrey H Bartlett, Isomerization of Paraffinic Hydrocarbons. 1944, Google Patents.
140. Otto Gerbes, Catalytic Process for Treating Hydrocarbons with a Metallic Halide. 1944, Google Patents.
141. Edward D. Reeves, Catalytic Isomerization. 1944, Google Patents.
142. Cecil W. Nysewander, Isomerization of Light Naphta. 1941, Google Patents.
143. Charles S. Lynch, Isomerization Process. 1942, Google Patents.
144. John J. Owen, Baton Rouge, Process for Isomerizing Paraffinic Hydrocarbons. 1940, Google Patents.
145. Charles S Lynch, John E Wood, Isomerization of Paraffin Hydrocarbons. 1940, Google Patents.
146. Jeffrey Id. Bartlett, Catalytic Isomerization of Normal Paraffinic Hydrocarbons. 1940, Google Patents.
147. EdmondL. d’Ouville and Bernard L. Evering, Production of Isobutane From normal butane. 1941, Google Patents.
148. Bernard H. Shoemaker, Bernard L. Everlng, Isomerization of Light Naphta Paraffinic Hydrocarbons. 1943, Google Patents.
149. Joe T. Kelly, William Schoen, Liquid Paraffin Isomerization Process. 1966, Google Patents.
150. Herbert G. Krane, William W. Sanders, Paraffin Isomerization Process. 1964, Google Patents.
151. Herbert G. Krane, Walter H. Brader, Jr. Production of High Octane Gasoline. 1963, Google Patents.
152. Stine, H.M. and J.L. Callahan. Isomerization Process and Catalyst Therefor-1, 1960, Google Patents.
153. Stine, H.M. and J.L. Callahan. Isomerization Process and Catalyst Therefor-2, 1960, Google Patents.
154. Roebuck, A.K. et al. Isomerization of 3-Methylpentane, 1951, Google Patents.
155. Shoemaker, S.H. et al. Isomerization of Light hydrocarbons, 1950, Google Patents.
156. Schoen, W. Isomerization of Paraffin Hydrocarbons, 1965, Google Patents.
157. Franklin, W.B. Isomerization Process, 1946, Google Patents.
158. Elkins, R.H. Isomerization of Alkanes and Cycloalkanes, 1956, Google Patents.
159. Beckberger, L.H. Reforming and Isomerization Process with Dehydrogenation of Unconverted Light Paraffins, 1958, Google Patents.
160. Carr, N.L., A. Park. Isomerization Catalyst and Process, 1964, Google Patents.
161. Greets, M.J., E.C. T. O’Malley, Method of Preparing Isomerization Catalyst, 1963, Google Patents.
162. N.L. Carr, A. Park, Process for the Catalytic Hydroisomerization of Crude Normal Pentane-1, 1962, Google Patents.
163. N.L. Carr, A. Park, Process for the Catalytic Hydroisomerization od Crude Normal Hexane, 1962, Google Patents.
164. Greets, M.J. E, I, L.C. Norman, Process and Catalyst for Isomerizing Normal Pentane and/or Normal Hexane, 1962, Google Patents.
165. N.L. Carr, A. Park, Process for the Catalytic Hydroisomerization of Crude Normal Pentane-2, 1962, Google Patents.
166. Folkins, h.O., C. Lake, E.L. Miller, C. Ill, Isomerization of Normal Paraffins, 1961, Google Patents.
167. Folkins, H.O., C. L. Ill, K.E. Lucas. Catalyst and Process for Isomerizing Normal Paraffins, 1961, Google Patents.
168. Folkins, H.O., C. Lake, E.L. Miller, C. K.E Lucas, Process and Catalyst for Isomerizing Normal Paraffins, 1960, Google Patents.
169. Folkins, H.O., K.E. Lucas, C. Lake, E.L. Miller, C. Ill, Process for Isomerizing Normal Paraffins, 1960, Google Patents.
170. Miller, E.L., H.O. Folkins, C. Lake, Process and Catalyst for the Isomerization of n-Paraffins, 1960, Google Patents.
171. Beber, O.L. C.L. Norman, C. Lake, Process and Catalyst for the Isomerization od Light Paraffins, 1960, Google Patents.
172. Folkins, H.O., Catalyst for the Isomerization of Hydrocarbons, 1960, Google Patents.
173. Miller, E.L. H.O. Folkins, C. Lake, Process and Catalyst for Isomerizing Normal Paraffins, 1960. , Google Patents.
174. Folikns, H.O., C. Lake, M.J. Greets, E. Ill, Isomerization Catalyst and Process, 1960. , Google Patents.
175. Carr, N.L., C. Lake, V. Brozowski, O.L. Beber, C. Lake, Process for Isomerizing Saturated Hydrocarbons, 1959, , Google Patents.
176. Miller, E.L., C.H.O. Folkins, C. Lake, Process and Catalyst for the Isomerization of Hydrocarbons, 1959, Google Patents.
177. Carr, N.L., C. Lake, Isomerization of Paraffinic Hydrocarbons and Method of Activating the Isomerization Catalyst, 1959. , Google Patents.
178. N.L. Carr, C. Lake, Isomerization of n-Paraffin Hydrocarbons, 1959, Google Patents.
179. N.L. Carr, C. Lake, Process for Upgrading Isomerizable Hydrocarbon Compounds, 1960, Google Patents.
180. Miller, E.L., C.T.R. Embach, H.O. Folkins, C. Lake, Isomerization Process and Catalyst, 1964, Google Patents.
181. Lin F.N., Reactivation of Alkane Isomerization Catalysts, 1995, Google Patents.
182. Lin F.N., Isomerization of Hydrocarbons, 2000, Google Patents.
183. Davis E., Lin F.N., Isomerization of hydrocarbons, 1999, Google Patents.
184. Davis E., Lin F.N., Isomerization of hydrocarbons, 1999, Google Patents.
185. Wu A.H., Drake C.A., Melton R.J., Preparation of Isomerization Catalyst Composition, 1997, Google Patents
186. Wu A.H., Isomerization Catalyst and Use Thereof in Alkane/Cycloalkane Isomerization, 1997, Google Patents.
187. Wu A.H, Johnson M.M., Kubicek D.H., Lin F.N., Hydrocarbon Isomerization Catalysts and Use Thereof, 1995, Google Patents.
188. Houston W.L., Anderson J.B., Process for Isomerization of Hexanes, 1965, Google Patents.
189. Clark A., Process for Upgrading a Pentane-containing Natural Gasoline by Isomerization and Reforming, 1961, Google Patents.
190. Carter N.C., Cromeans J.S., Process for Isomerization of Liquid Hydrocarbons, 1957, Google Patents.
191. Gibson J.D., Process for Isomerization of Paraffins, 1949, Google Patents.
192. Frey F.E., Process for the Isomerization of a Low-boiling Saturated Hydrocarbon, 1949, Google Patents.
193. Frey F.E., Process for the Isomerization of a Low-boiling Saturated Hydrocarbon, 1949, Google Patents.
194. Richmond J.L., .Paraffin Isomerization Process, 1949, Google Patents.
195. Latchum J.W., Isomerization of Hydrocarbons and Improved Catalysts Therefor, 1949, Google Patents.
196. Meyers C.O., Isomerization of Hydrocarbons and Improved Catalysts Therefor, 1948, Google Patents.
197. Matuszak M.P., Hydrocarbon Alkylation Process, 1945, Google Patents.
198. Legatski H.R., Catalytic Process for the Isomerization of Hydrocarbon Vapors in the Presence of a Metal Halide Catalyst, 1948, Google Patents.
199. Hepp H.J., Isomerization Process, 1944, Google Patents.
200. Henry R.W., Isomerization Process, 1944, Google Patents.
201. Latchum J.W., Pickett A.D., Evans G.B., Isomerization of Normal Paraffin Hydrocarbons by Ccontact with Aluminum Chloride Supported on a Metal Halide, 1948, Google Patents.
202. Leonard A.B., Butane Isomerization Process, 1944, Google Patents.
203. Lin F.N., Sung N.J., Ege S.L., Lessard T.A., Isomerization of Saturated Hydrocarbons, 1996, Google Patents.
204. Chou T.S., N.J. Pennington, Isomerization Process, 1993, Google Patents.
205. Chou T.S., Hydrocarbon Isomerization Process, 1993, Google Patents.
206. McGuiness, M.P., K.M. Mitchell, R.A. Ware, Naphtha Upgrading Process, 1987, Google Patents.
207. Del Rossi, K.J., D.J. Dovedytis, D.J. Esteves, N.J. Mohsen, N. Harandi, Combined Paraffin Isomerization/Ring Opening Process for C5+ Naphtha, 1994, Google Patents.
208. Schwarzenbek, E.F., N.J. Montclair, Isomerization Process, 1962, Google Patents.
209. Patton, J.L., G.W. Stanford, W.P. Burton, Isomerization of hydrocarbons, 1958, Google Patents.
210. Passino, H.J., Isomerization of Hydrocarbons, 1950, Google Patents.
211. Soloman, E., Paraffin Hydrocarbon Isomerization, 1948, Google Patents.
212. Keith, P.C. Method of Isomerizing Paraffin Hydrocarbons, 1941, Google Patents.
213. Weiz P.B., Isomerization of Paraffin Hydrocarbons, 1959, Google Patents.
214. Jean-Francois J., Procede d’isomerisation de paraffines, 1997, Google Patents.
215. Etienne, L., Procede d’isomerisation de paraffines par distillation reactive, 1997, Google Patents
216. Ari, M., D. Andre, C. Jean-Paul, Procede d’isomerization de paraffines normales en C5/C6 avec de paraffines normales et methyl-pentanes, 1993, Google Patents.
217. Ari, M., M. Larry, J. Sopie, Procede d’isomerisation de paraffines normales en C5/C6 avec recyclage de paraffines normales, 1992, Google Patents.
218. Benazzi, E., P.H. Bigeard, N.M. George, T. Cseri, 2002, Process for Producing Gasoline with an Improved Octane Number, 2002, Google Patents.
219. Minkkinen, A., A. Deschamps, J.P. Cariou, Process for Isomerizing C5/C6 Normal Paraffins with Recycling Normal Paraffines and Methyl-Pentanes, 1997, Google Patents.
220. Travers, C., G., Martino, Chlorinated, Alumina-based, Bimethalic Catalyst and its Use in the Isomerization of C4-C6 Paraffins, 1995, Google Patents.
221. Minkkinrn, A., L. Mank, S. Jullian, Process for the Isomerization of C5/C6 Normal Paraffins with Recycling of Normal Paraffins, 1993, Google Patents.
222. Benazzi, E., P.H. Bigeard, N. Marchal-George, Procede de production d’essences a indice d’octane ameliore, 2000, Google Patents.
223. McAllister H., Crawford C., Cerrito E., Ross W.E., Isomerizing Hydrocarbons, 1942, Google patent.
224. McMillan F.M., Vapor Phase Isomerization of Hydrocarbons, 1942, Google Patents.
225. McAllister H., McAllisted C., Method for Isomerizing Naphthenes and Paraffins in a Hydrocarbon Mixture1942, Google Patents.
226. McAllister H., McAllisted C., Isomerizing Paraffins and Naphthenes in a Mixed Feed, 1942, Google Patents.
227. Schuit G.C., Isomerization of Hydrocarbons, 1941, Google Patents.
228. McMillan F.M., Cheney H.A Isomerization of Pentane, 1941, Google Patents.
229. Smithuysen W.C.B., Isomerization of Hydrocarbons, 1941, Google Patents.
230. Engel W.F., Isomerization of Hydrocarbons, 1940, Google Patents.
231. Cheney H.A., Isomerization of Hydrocarbons, 1942, Google Patents.
232. Martin J.K., Beach H., Isomerization Process, 1965, Google Patents.
233. Thomas S.B., Beach L., Liquid Isomerization Process Using a Spray Tower, 1961, Google Patents.
234. Holzman G., Creek W., Good G.M., Chester P.,. Isomerization of Paraffin Hydrocarbons, 1958, Google Patents.
235. Greensfelder, B.S., Process for the Isomerization of Paraffin Hydrocarbons, 1946, Google Patents.
236. Ross W.E., Carlson, G.J., Cerrito, E., Isomerizing Hydrocarbons, 1946, Google Patents.
237. Anderson, J., Ross W.E, Process for the Isomerization of Hydrocarbon S, 1945, Google Patents.
238. Cheney H., Isomerizing Hydrocarbons, 1944, Google Patents.
239. Thomas S.B., Isomerization of Hydrocarbons, 1944, Google Patents.
240. Lledholm G.E., Production of Gasoline, 1943, Google Patents.
241. McMillan F.M., Catalytic Conversion Apparatus, 1943, Google Patents.
242. McMillan F.M., Catalytic Conversion Process, 1943, Google Patents.
243. Stem S.C., Evans W.E., Isomerization Process with Preliminary Normal Paraffin and Mono-methyl Paraffin Feed Capture Step, 1991, Google Patents.
244. Sie S.T., a process for the production of Isoparaffins, 1992, Google Patents.
245. Sie S.T., Process for the Production of Isoparaffins, 1994, Google Patents.
246. Evans W.E., Stem S.C., Isomerization Process with Recycle of Mono-methyl Branched Paraffins and Normal Paraffins, 1989, Google Patents.
247. Dupain X., Krul R.A., Makkee M., Moulijn J.A., Process to Prepare a Gasoline, 2010, Google Patents.
248. Foley R.M., C5/C6 Isomerization Process, 1991, Google Patents.
249. Stem S.C., Process for isomerization of a hydrocarbon stream, 1990, Google Patents.
250. Rice L.H., Processes for the Isomerization of Feedstocks Comprising Paraffins of 5 T0 7 CARBON ATOMS, 2010, Google Patents.
251. Stem S.C., Evans W.E., Isomerization Process with Preliminary Normal Paraffin and Mono-methyl Paraffin Feed CaptureStep, 1989, Google Patents.
252. Stem S.C., Evans W.E., Total Isomerization Process with Mono-methyl Branched Plus Normal Paraffin Recycle Stream, 1988, Google Patents.
253. Stem S.C., Process for isomerization of a hydrocarbon feed stream.1987, Google Patents.
254. Sie S.T., a process for the production of Isoparaffins, 1992, Google Patents.
255. Rice L.H., Process for the Isomerization of Feedstocks Comprising Paraffins of 5 to 7 Carbon Atoms, 2007, Google Patents.
256. Gillespie R.D., Isomerization Catalyst and Process, 2008, Google Patents.
257. Nafis D.A., Maher G.F., Rice L.H., Schlueter W.D., Gillespie R.D., Cohn M.J., Combination reforming and Isomerization Process, 2008, Google Patents.
258. Shecterle D.J., Shields D.J, Processes for the Isomerization of Normal Butane to Isobutane, 2007, Google Patents.
259. Mckinley J. B., Kline R.E., Hydroisomerization of Hydrocarbons, 1952, Google Patents.
260. Fogle M.C., Goldthwait R.G., Kwolek S.J., Rice T., Process for Isomerizating Normal Paraffins, 1957, Googl Patents.
261. Starnes W.C., Zabor R.C., Process for Isomerizing Light Straight Chain Paraffins, 1960, Google Patents.
262. Montgomery, C.W., W.C. Starnes, R.C. Zabor, Hydroisomerization Process, 1959, Google Patents.
263. Starnes, W.C., R.C. Zabor, Hydroisomerization Process and Apparatus, 1959, Google Patents.
264. Starnes, W.C., R.C. Zabor, Hydroisomerization Process, 1959, Google Patents.
265. Gwynn, B.H., C.W. Montgomery, Isomerization of Light Naphtha, 1950, Google Patents.
266. Weinrich, W.W., J.M. Yost, Catalytic Isomerization of Paraffinic Hydrocarbons, 1940, Google Patents.
267. Crockett, L.O., L.U. Franklin, Production of Isoparaffins, 1941, Google Patents.
268. Wittenbrink, R.J., D. F. Ryan, S.E. Silverberg, Hydroisomerizaton of a Predominantly n-Paraffin Feed to Produce high Purity Solvent Compositions, 1997, Google Patents.
269. Lawlor, L.J., W.J. Murphy, Naphtha Isomerization Using a Medium Pore Zeolite Catalyst, 1988, Google Patents.
270. Eberly E.P., Rouge, B., Process for Isomerization of Normal Paraffin Hydrocarbons. 1972, Google Patents.
271. A, B.M., D. Kenneth, and F.S. Richard, Paraffin hydrocarbon isomerization using swing reactor system. 1965, Google Patents.
272. Reitemeier A.L., Roy A.L., Reichle A.D., Rouge B., Catalyst and Process for Low Tempreature Paraffin Hydroisomerization. 1965, Google Patents.
273. Howard Emerson Merrill, B.R., La., Isomerization Process and Catalyst. 1963, Google Patents.
274. Arey W.F., Draeger K.E., Rouge B., Naphtha Isomerization Process. 1961, Google Patents.
275. Donald, S., J.P.E. Eberly, and G.E. Merle, Isomerization of paraffin hydrocarbons. 1961, Google Patents.
276. Kimberlin C.N., Mattox W.J, Rouge B., Production of High Octane Motor Fuels. 1960, Google Patents.
277. Schwartz D, Rouge B., Light Naphtha Isomerization Process. 1960, Google Patents.
278. Bethea S.R., Hill N., I Isomerization of Paraffinic Hydrocarbons. 1960, Google Patents.
279. Bleich, L., Process for the preparation of high octane number fuels. 1959, Google Patents.
280. William P. Hettinger, i., Bolton,. Carl D. Keith, Sum and N.J. mit, and Walter Lorene, Harvey, Isomerization Process. 1963, Google Patents.
281. Tater J.W., Process for Isomerizing Light Normal Alkanes. 1960, Google Patents.
282. Williams, L.D. and F.N. Lin, Novel catalytic isomerization process. 2003, Google Patents.
283. Taylor B.M., Isomerization of WET HexaneS. 2010, Google Patents.
284. Antheaume J., ‘Method “for Isomerization. 1949, Google Patents.
285. Chen, C.Y. and S.I. Zones, Zeolite catalyst for Hydroisomerization of Light Paraffins to Produce High Octane Gasoline. 2012, Google Patents.
286. Robinson, R.C., Combination catalytic reforming-isomerization process for upgrading naphtha. 1984, Google Patents.
287. Miller, S.J. and T.R. Hughes, Naphtha processing including reforming, isomerization and cracking over a ZSM-5-type catalyst. 1980, Google Patents.
288. Gibson K.R., Jacobson R.L., Michllmayer M.J., Isomerization Process for Upgrading LOW_QCI'ANE Light Paraffinic Feeds Using a Chlorided Platinum- Aluminina- Rhenium Catalysts. 1980, Google Patents.
289. Miller S.J, Combination Process for Octane Upgrading the Low Octane C5- C6 Component of a Gasoline Pool. 1979, Google Patents.
290. Sieg R.P., Process for Connecting Butane and Hexane into Isopentane by Isomerization and Averaging. 1973, Google Patents.
291. Kemp J.D., El Cerrito; SiegR.P., Hexane Conversion. 1973, Google Patents.
292. Gildert G.R.; Groten W.A., Putman. H.M, Process for the Simultaneous Treatment and FRACTIONATION of Light Naphtha Hydrocarbon Streams. 2000, Google Patents.
293. Sieg R.P., Disproportionation and Isomerization for Isopentane
Production. 1972, Google Patents.
294. Kemp J.D., Two-stage Isomerization of n-Heptane. 1952, Google Patents.
295. Senger J.F., Scott J.W., Ross J, Process for the Production of High Octane Gasolines. 1961, Google Patents.
296. Carr, N.L., Park A., Process for the Catalytic Hydroisomerization of Crude Normal-pantane. 1962, Google Patents.
297. Cable A.G., and Holmes M.J., Isomerization Process. 1966, Google Patents.
298. Thomas White P., and Lycett Knights D., Isomerization of Paraffin Hydrocarbons. 1966, Google Patents.
299. Goble A.G. and Vincent Fletcher J Isomerization and Cracking of Paraffinic Hydrocarbons. 1966, Google Patents.
300. Goble A.G. and Vincent Fletcher J, Alkylation of Hydrocarbons. 1966, Google Patents.
301. Pigourier J., Prevost I., Watripont L, Martin P., Petrol production method comprising an isomerisation step followed by at least two separation steps. 2015, Google Patents.
302. Isabelle Prevost, L.W., PierreYves and J.P. Martin, Naphtha Isomerization process comprising two thermally integrated steps. 2015, Google Patents.
303. Modica F.S., Process for the Catalytic Isomerization of Light Hydrocarbons. 1993, Google Patents.
304. Musther Fawcett E.V., Jenkins G.I., Production of Branched Chain Alkanes. 1941, Google Patents.
305. Musther Fawcett E.V, Jenkins G.I, and Habeshaw J, Production of Branched Chain Hydrocarbons Catalyzed by a Metal Halide Catalyst Supported by a Composite of Alumina and Titania. 1942, Google Patents.
306. Takagawa M.; Ueno T.; Takahashi T., Process for Isomerizing Hydrocarbons. 1982, Google Patents.
307. Yang Hsu C, Patel V.K. Liquid Phase Isomerization of Alkanes, 1991, Google Patents.
308. Dalson M.H, Palma L., Process for Reforming Nephthene and Paraffin-containing Hydrocarbons in the Naphtha Boiling Range and Isomerizing C5-C6 Normal Paraffin Feedstock to Produce a High Octane Gasoline, 1990, Google Patents.
309.http://albemarle.com/products---markets/refining-solutions/clean-fuels- technologies/isomerization-1582.html