تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد رودهن، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناخت و میزان تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره­وری انرژی پالایشگاه­های عسلویه بوده است. مطالعات صورت گرفته در جهان در خصوص موضوعات مشابه، مخصوصا توسعه پایدار و زنجیره تامین، در جنبه عام قضیه، براساس مقالات موجود، صورت گرفته لیکن در این مقاله سعی گردیده موضوع به­صورت یک تحقیق و مطالعه موردی، با در نظر گرفتن موقعیت جفرافیایی، تکنولوژیکی و همچنین فرهنگی، بررسی و مقایسه گردد. با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده، پایداری زنجیره تأمین می­تواند از اتلاف انرژی نیز جلوگیری نماید، در این پژوهش، به این مسأله پرداخته شده‌است که پایداری زنجیره تأمین، چه تأثیری بر بهره­وری انرژی در پالایشگاه­های عسلویه می­تواند داشته­باشد. روش پژوهش، توصیفی و در حیطه پژوهش­های پیمایشی-میدانی بوده است. جامعه مورد بررسی جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل مدیران و کارکنان مراکز پالایشگاهی شهر عسلویه می‌باشد. تعداد مدیران و کارکنان مراکز پالایشگاهی تک فازی، دو فازی و سه فازی که در مرحله بهره­برداری می­باشند، 15پالایشگاه بوده که تعداد کارشناسان و متخصصان عملیاتی در هر یک از این سه نوع پالایشگاه، 120 نفر برآورد شده­است. با توجه به حجم جامعه آماری از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شده و بر اساس جدول مورگان، 92 نفر به­عنوان نمونه، در نظر گرفته شد. ابزار مورد بررسی، پرسشنامه زنجیره تامین پایدار، شامل50 سوال در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی و پرسشنامه محقق ساخته بهره­وری انرژی، دارای 8 سؤال که در طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای طراحی ‌شده، بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در نرم­افزار SPSS21 انجام گرفت. در­نهایت پس از انجام تحلیل­ها و بررسی­های ذکر شده و کسب نتایج در هر یک از ابعاد پایداری زنجیره تامین (اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی)، میزان تاثیرگذاری در بهره­وری انرژی پالایشگاه­های عسلویه، مطابق جداول تقدیمی در بخش­های مربوطه به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Supply Chain Sustainability on the Energy Efficiency

نویسندگان [English]

  • Davood Sedaghat Shaygan 1
  • Abdolreza Alipour 2
  • Ali asghar Amirkardoost 1
1 1Assistant professor, Department of civil engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student, Technical and Engineering Faculty, Azad University, Roudhen Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research was to know the impact of sustainability on the energy consumption of Asalouye plants. Studies conducted in the world regarding similar issues, especially sustainable development and supply chain, have been conducted in the general aspect of the case, based on existing articles, but in this article, the issue has been tried in the form of a research and case study, taking into account the situation Geographically, technologically and also culturally, to be examined and compared. Considering that in the studies, the stability of the supply chain can also prevent energy waste, in this research, the issue of what effect the stability of the supply chain can have on energy efficiency in Asalouye refineries has been addressed. The investigated population of the statistical population of this research includes the managers and employees of Asalouye refinery centers. The number of managers and centers of single-phase, two-phase and three-phase refinery centers that are in the operational phase has been 15 refineries, and the number of operational experts and specialists in each of these types of refineries has been evaluated as 120 people. According to the size of the statistical population, the sampling method used and based on the Morgan table, 92 people have been considered as a sample. The investigated tool is the sustainable supply questionnaire, which includes 50 questions on the economic, social and environmental scales, and the researcher-made energy efficiency questionnaire, which has 8 questions designed on a five-point Likert scale. Data analysis was done in SPSS21 software. Finally, after conducting the mentioned analyzes and surveys and obtaining results in each of the sources of sustainability in providing security (economic, social and environmental), the amount of influence on the energy efficiency of Assalouye refineries, according to the presented tables. The relevant parts were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Supply Chain
  • Energy Efficiency
  • Refinery
[1] مهبد، مهناز و میرجلیلی، علیرضا، شناسایی و اولویت­بندی معیارهای موثر بر مدیریت زنجیره تامین درساخت و سازسبز، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز، شماره 2، صص 12-1، ۱۳۹۷.
[2] کریمی، رستم و قمری، فرشته و محمدپور، اقبال، بررسی وضعیت امتداد زنجیره تامین با استفاده از مدل AHP و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی استان ایلام)، دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی، جایزه ویژه علامه جعفری (رض)، تهران، 1399.
[3] Orzes, G., Jia, F., Sartor, M. and Nassimbeni, G., “Performance implications of SA8000 certification”, International Journal of Operations & Production Management, 37(11), pp. 1625-1653, 2017.
[4] Treacy, R., Humphreys, P., McIvor, R. and Lo, C., ISO14001 certification and operating performance: A practice-based view, International Journal of Production Economics, 208, pp. 319-328, 2019.
[5] Hofmann, H., Schleper, M.C. and Blome, C., “Conflict minerals and supply chain due diligence: an exploratory study of multi-tier supply chains”, Journal of Business Ethics, 147(1), pp. 115- 41, 2018.
[6] ثابت، میلاد و مؤمن علائی، بهاره، بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی پایدار و مدیریت زنجیره تأمین پایدار با عملکرد پایدار (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی)، هفتمین کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اصفهان، 1399.
[7] Grimm, J.H., Hofstetter, J.S. and Sarkis, J., “Critical factors for sub-supplier management: A sustainable food supply chains perspective”, International Journal of Production Economics, 152, pp. 159-173, 2014.
[8] Zhu, Q. and Lai, K.H., “Enhancing supply chain operations with extended corporate social responsibility practices by multinational enterprises: Social capital perspective”, 2019.
[9] Nasir, M., Nawaz, M.H., Latif, U., Yaqub, M., Hayat, A. and Rahim, A., “An overview on enzyme-mimicking nanomaterials for use in electrochemical and optical assays”, Microchimica Acta, 184(2), pp. 323-342, 2017.
[10] Mani, V., Gunasekaran, A., and Delgado, C, “Enhancing supply chain performance through supplier social sustainability: An emerging economy perspective”, International Journal of Production Economics, 195, pp. 259-272, 2018.
[11] Morais, D.O. and Silvestre, B.S., “Advancing social sustainability in supply chain management: Lessons from multiple case studies in an emerging economy”, Journal of cleaner production, 199, pp. 222-235, 2018.
[12] Cetinkaya B. Richard Cuthbertson, Graham Ewer, Thorste Klaas-Wissing, Wojciech Piotrowicz, Christoph Tyssen: Sustainable Supply Chain Management, 2011.
[13] آقابابایی، حمزه و زارعی، عظیم، ارائه مدل برای افزایش چابکی در پایداری زنجیره تامین با استفاده از تحلیل دینامیک، اولین کنفرانس بین المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ساری، 1399.
[14] کریمیان، حسین و صادقیان، سیدحمیدرضا، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار در زمینه صنایع نفت و گاز، اولین کنفرانس بین­المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ساری، 1399.
[15] سنگبر، محمدعلی و صافی، محمد رضا و آذر، عادل، کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علی و تحلیل توانمندسازی­های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی، 1398.
[16] محمدزاده، آفرین، حسن­زاده، مجید و رضا، شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های موثر در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز با روش­های تصمیم­گیری چند­شاخصه AHP فازی و TOPSIS فازی مطالعه موردی صنعت برق، سومین کنفرانس بین­المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری­ها، شماره 4، صص 13-1، 1397.
[17] وامرزانی، ژیان، بهنیا، مهلا و بردیا، ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری­ها، 1397.
[18] Bhaskar B. Gardas, Rakesh D. Raut, Balkrishna Narkhede, “Deteminants of sustanble supply chain management: Acase study from the oil and gas supply chain”, Sustainable Production and Consumption, 2019.
[19] Yu, W, Chavez, R, “Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motination-opportunity and contingency perspective”, international journal of production Economics, 2019.
[20] Zaid, A, A, Bon, A, T, Jaaron, A, “Green human resource management, Green supply chain management practices and Sustainable performance”, Industrial Engineering and Operations Management Bandung, Vol. 204, pp. 965-979, 2018.