دوره و شماره: دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 5-124 
بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن

صفحه 19-38

10.22034/farayandno.2023.1989537.1910

پروانه ناروئی محمد؛ میرمحمد خلیلی پور؛ فرهاد شهرکی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ محمود جمیلی


کاربردی

تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی

صفحه 107-124

10.22034/farayandno.2023.1973450.1897

داود صداقت شایگان؛ عبدالرضا علی پور؛ علی اصغر امیرکاردوست