کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در یک واحد اولفین پتروشیمی در جنوب ایران با روش هزینه‌یابی جریان مواد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهره‌وری و توسعه پایدار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه مراغه

3 مدیر واحد محیط زیست شرکت پلیمر آریا‌ساسول

چکیده

در چالش تولیدات مواد شیمیایی، مدیریتی موفق خواهد بود که درک خوبی از پسماندهای تولیدی و محصولات جانبی از نظر جرمی و مالی داشته باشد. روش نوین هزینه‌یابی جریان مواد (MFCA) از ابزارهای بهره‌وری سبز است که با دیدگاه فرآیندی، جرمی و مالی و بدست آوردن بهبود کارایی باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. این روش در ابتدا با شناسایی و سپس ارائه علمی و عملی جلوگیری از تلفات مواد (ضایعات)، انرژی، هزینه‌ها و انتشار CO2 باعث صرفه‌جویی می‌شود. برای دستیابی به این هدف می‌توان از MFCA برای محاسبه هزینه‌های واقعی تلفات (هزینه‌های پنهان) استفاده کرد. بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی پسماندهای تولیدی در واحد اولفین یک شرکت پتروشیمی در جنوب ایران و تخصیص هزینه به این پسماندها با استفاده از ابزار MFCA می‌باشد. همچنین راهکارهای موثری برای کاهش این ضایعات و افزایش بهره‌وری در این واحد صنعتی ارائه شده است. بر اساس به‌کارگیری استراتژی‌های بهبود بهره‌وری، کاهش 40 درصدی ضایعات کک و افزایش 10 درصدی تولید اتیلن در فرآیند پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Waste minimization and increasing productivity in Olefine unit of Arya Sasol Polymer Company using Material Flow Cost Accounting (MFCA)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Fatehifar 1
  • Asadollah Karimi 2
  • Mohammad Mehdi Malek Mohammadi 1
  • Mohammad Daryani 1
  • Sayad Jafar Esmat Saatlo 3
  • seyed reza Mirsaidi 1
1 Productivity and Sustainable Research Center, Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, University of Maragheh
3 Director of the Environment Unit of Aria Sasol Polymer Company
چکیده [English]

In the challenge of chemical production, management will be successful if it has production waste and by-products in terms of mass and finance. The new method of material flow costing (MFCA) is using green productivity tools, which increases productivity with a mass and financial approach and increasing efficiency. This method saves money by initially identifying and then providing a scientific and practical way to prevent material loss (waste), energy, costs and CO2 emissions. To achieve this goal, MFCA can be used to calculate the true costs of losses (hidden costs). Therefore, the purpose of this study is the production wastes in the olefin unit of a petrochemical company in the south of Iran and the cost characteristics of these wastes using the MFCA tool. Also, methodological solutions to reduce these wastes and increase productivity in this industrial unit have been presented. Based on the application of productivity improvement strategies, a 40% reduction in coke waste and a 10% increase in ethylene production are predicted in the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Material Flow Costing
  • Olefin
  • Waste Reduction
[1] اسماعیل. فاتحی‌فر، هزینه‌یابی جریان مواد با هدف کاهش و مدیریت ضایعات فرایندی بر اساس استاندارد ایزو 14051 در شرکت پلیمر آریاساسول، 1397.
[2] L. Qu, Z. Wang, C. Sun, L. Yin., "Application of ABB in environmental management accounting: Incorporating MFCA into the budget process", pp. 1–19, 2022.
[3] P.J. Landrigan, R. Fuller, N.J.R. Acosta, O. Adeyi, R. Arnold, N. (Nil) Basu, A.B. Baldé, R. Bertollini, S. Bose-O’Reilly, J.I. Boufford, P.N. Breysse, T. Chiles, C. Mahidol, A.M. Coll-Seck, M.L. Cropper, J. Fobil, V. Fuster, M. Greenstone, A. Haines, D. Hanrahan, D. Hunter, M. Khare, A. Krupnick, B. Lanphear, B. Lohani, K. Martin, K. V. Mathiasen, M.A. McTeer, C.J.L. Murray, J.D. Ndahimananjara, F. Perera, J. Potočnik, A.S. Preker, J. Ramesh, J. Rockström, C. Salinas, L.D. Samson, K. Sandilya, P.D. Sly, K.R. Smith, A. Steiner, R.B. Stewart, W.A. Suk, O.C.P. van Schayck, G.N. Yadama, K. Yumkella, M. Zhong, "The Lancet Commission on pollution and health", The Lancet. vol. 391, pp. 462–512, 2018.
[4] E.E. Welbeck, "The influence of institutional environment on corporate responsibility disclosures in Ghana", Meditari Accountancy Research, vol. 25, pp. 216–240, 2017.
[5] P. Yadav, J. Singh, D.K. Srivastava, V. Mishra, "Environmental pollution and sustainability, in: Environmental Sustainability and Economy, Elsevier Inc., pp. 111–120, 2021.
[6] P. Young, G. Byrne, M. Cotterell, "Manufacturing and the environment", International Journal of Precision Engineering and Manufacturing,vol. 13, pp.  488–493, 2012.
[7] E. Guenther, C. Jasch, M. Schmidt, B. Wagner, P. Ilg., "Material flow cost accounting - Looking back and ahead", Journal of Cleaner Production, vol. 108, pp. 1249–1254, 2015.
[8] M. Schmidt. "The interpretation and extension of Material Flow Cost Accounting (MFCA) in the context of environmental material flow analysis", Journal of Cleaner Production, vol. 108, pp. 1310–1319, 2015.
[9] S. Schaltegger, M. Wagner., "Current Trends in Environmental Cost Accounting — and Its Interaction with Ecoefficiency Performance Measurement and Indicators, in: Implementing Environmental Management Accounting: Status and Challenges", pp. 45–62, 2005.
[10] E. Mahmoudi, N. Jodeiri, E. Fatehifar, "Implementation of material flow cost accounting for efficiency improvement in wastewater treatment unit of Tabriz oil refining company",vol. 165, pp.  530–536, 2017.
[11] C. Bux, V. Amicarelli, "Material flow cost accounting (MFCA) to enhance environmental entrepreneurship in the meat sector : Challenges and opportunities", vol. 313, 2022.
[12] R. Kerbachi, M. Boughedaoui, L. Bounoua, M. Keddam, "Ambient air pollution by aromatic hydrocarbons in Algiers", Atmospheric Environment, vol. 40, pp. 3995–4003, 2006.
[13] S. Seuring, M. Müller, "Integrated chain management in Germany - identifying schools of thought based on a literature review", Journal of Cleaner Production, vol. 15, pp. 699–710, 2007.