بررسی کاتالیست‌های اسیدی جامد فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان- بوتن

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکتری، استادیار مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دکتری، استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

خودروها منبع اصلی آلودگی هوا هستند. با توجه به الزامات سختگیرانه حفاظت از محیط زیست، استانداردهای بنزین به طور مداوم از طریق کاهش محتوای الفین، گوگرد و ترکیبات آروماتیکی در حال ارتقا هستند. آلکیلاسیون ایزوبوتان با بوتن یکی از مهمترین روش‌ها جهت تولید بنزین با عدد اکتان بالا به شمار می‌رود. گرچه فرآیند پالایشگاهی ایزوبوتان با اولفین‌ها بر مبنای کاتالیست‌های اسیدی مایع همچون هیدروفلوئوریک اسید و سولفوریک اسید به لحاظ تجاری موفق بوده است اما استفاده از این کاتالیست‌ها در فرآیند آلکیلاسیون مشکلات زیست محیطی، بهداشتی و هزینه‌های عملیاتی بالایی به همراه دارد. کاتالیست‌های اسیدی جامد بخصوص زئولیت‌ها به‌ دلیل عملیات‌ پذیری بالا و هزینه کمتر تعمیرتجهیزات، عدم ایجاد مشکلات زیست محیطی و دارا بودن خواص برجسته ساختاری، کاندیداهای مناسب‌تری جهت ارتقاء فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان/ بوتن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Solid Acid Catalysts for Alkylation of Isobutane-Butene Process

نویسندگان [English]

  • Parvin Mohebbi 1
  • Sima Askari 2
  • Saeed Soltanali 3
  • Seyyed Javid Royaei 3
1 PhD. Student, Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD. Assistant Professor, Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 PhD. Assistant Professor, Catalyst Technology Development Division, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Automotive exhaust emission is the predominant source of air pollution. With the increasingly stringent environmental protection requirements, the standards of gasoline are constantly upgrading via reducing the content of olefins, sulfur and aromatics. Alkylation of isobutane with butene is one of the most important ways for production of gasoline with high octane number. Although, the isobutane with olefins alkylation refinery process based on liquid acid catalysts such as sulfuric acid and hydrofluoric acid has been commercially successful but the use of these catalysts in the process of alkylation has environmental, health and high operatin costs problems. Solid acid catalysts especially zeolites due to their high operability and lower cost of equipment, no environmental problems and outstanding structural properties, are more suitable candidates for improving the isobutane/butene process. So, replacing these catalysts with solid acid catalysts is one of the most important research goals in the field of catalysts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkylate
  • Octane Number
  • Zeolite
  • Liquid Acid Catalysts
  • Olefins
[1] H. Velázquez, N. Likhanova, N. Aljammal, F. Verpoort, "New insights into the progress on the isobutane/butene alkylation reaction and related processes for high-quality fuel production", Energy Fuels, Vol. 34, no. 12,  pp. 15525-15556, 2020.
[2] A. Feller  and J.A. Lercher, "Chemistry and technology of isobutane/alkene alkylation catalyzed by liquid and solid acids",  ChemInform, Vol. 35, no. 49, 2004.
[3] A. Platon, "Characterization of solid acid catalysts for isobutane/butene alkylation", Washington State University, 2004.
[4] Aldossary, Mohammed, "The Alkylation of 2-Butene with Isobutane over Large-Pore Zeolites", The University of Manchester (United Kingdom), 2018.
[5] A. Feller, "Reaction mechanism and deactivation pathways in zeolite catalyzed isobutane/2-butene alkylation",  Technische Universität München , 2003.                                                                                                     
[6] Abudawood, H. Raed, "Hydroisomerization of alkanes over metal-loaded zeolite catalysts", The University of Manchester (United Kingdom), 2010.                                         
[7] Li, Shuo,Cao, "Understanding the effect of acid strength on the alkane-alkoxide hydride transfer reaction over solid acid catalysts: Insights from density functional theory", Industrial & Engineering Chemistry Research , vol. 58, no. 22, pp. 9314-9321, 2019.
[8] Al-Kinany, C. Mohammed, "High-quality fuel distillates produced from oligomerization of light olefin over supported phosphoric acid on H-Zeolite-Y",  Applied Petrochemical Research , vol. 9 pp.  35-45, 2019.
[9] Juzsakova, Tatjána, "Study on the alkylaton mechanism of isobutane with 1-butene using environmental friendly catalysts", Environmental Engineering and Management Journal , vol. 13, no. 9, pp. 2343-2347, 2014.
[10] A. Feller, A. Guzman, I. Zuazo, "On the mechanism of catalyzed isobutane/butene alkylation by zeolites", Journal of Catalysis , vol. 224, no. 1, pp. 80-93, 2004.
[11] Albright, F. Lyle, "Alkylation of isobutane with C4 olefins, Two-step process using sulfuric acid as catalyst",  Industrial & engineering chemistry research, vol. 27, no. 3, pp. 391-397, 1988.‏
[12] H. Gary, G. Handwerk, "Petroleum refining: technology and economics", 2007.
[13] Smirniotis, K. Yoo, E. Burckle, "Isobutane/2-butene alkylation using large-pore zeolites: Influence of pore structure on activity and selectivity", Journal of Catalysis, vol. 211, no. 1, pp. 6-18, 2002.
[14] C. Sievers, J. Liebert, M. Stratmann, R. Olindo, "Comparison of zeolites LaX and LaY as catalysts for isobutane/2-butene alkylation", Applied Catalysis , vol. 336, no. 1, pp. 89-100, 2008.
[15] H. Zhang, J. Xu, H. Tang, Z. Yang, R. Liu, "Isobutane/2-butene alkylation reaction catalyzed by Cu-modified and rare earth X-type zeolite", Industrial & Engineering Chemistry Research, pp. 9690-9700, 2019.
[16] M. Mukherjee and J. Nehlsen, "Reduce alkylate costs with solid-acid catalysts: New developments in alkylation processes mitigate risk while reducing operating costs", Hydrocarbon processing ,vol. 86, no. 10,  pp. 110-11, 2007.
[17] R. Klingmann, R. Josl, Y. Traa, R. Gläser, "Hydrogenative regeneration of a Pt/La-Y zeolite catalyst deactivated in the isobutane/n-butene alkylation", Applied Catalysis A: General, vol. 281, no. (1-2), pp. 215-223, 2005. 
[18] S. Van Minnebruggen, T. De Baerdemaeke, K. Cheung , A. Parvulescu, U. Müller, Tomkins, "Alkylation of isobutane with butenes using OSDA-free zeolite beta", Journal of Catalysis, vol. 406,  pp. 206-212, 2022.
[19] I. Gerzeliev, V. Temnikova, Z. Saitov, "Features of the isobutane alkylation with butylenes on zeolite catalysts",  Russian Journal of Applied Chemistry, vol. 93, pp. 1586-1595, 2020.
[20] K. Ren, F. Jia, C. Zhang, E. Xing, "Ni as the promoter on hydrogen spillover for better hydrogenative regeneration on Pt/Y based catalysts", Fuel, vol. 335, pp. 127047, 2023.
[21] Ma, Dongge, Wang. "Synthetic approaches for CN bonds by TiO2 photocatalysis", Frontiers in chemistry , vol. 7, pp.  635, 2019.
[22] Chandra, Prakash, "One-pot synthesis of ultrasmall MoO 3 nanoparticles supported on SiO 2, TiO 2, and ZrO 2 nanospheres: An efficient epoxidation catalyst", Journal of Materials Chemistry A, vol. 2, no. 44, pp. 19060-19066, 2014.‏
[23] O. Omarov, E. Vlasov, D. Sladkovskiy, K. Semikin, A. Matveyeva, S. Fedorov, D. Murzin,  "Physico-chemical properties of MoO3/ZrO2 catalysts prepared by dry mixing for isobutane alkylation and butene transformations", Applied Catalysis B: Environmental , vol. 230, pp. 246-259, 2018.
[24] W. Sun, L. Xu, Y. Chu, "Controllable synthesis, characterization and catalytic properties of WO3/ZrO2 mixed oxides nanoparticles", Journal of colloid and interface science , vol. 266, no. 1 pp. 99-106, 2003.
[25] Y. Liu, G. Wu, X. Pang, "Isobutane alkylation with 2-butene in novel ionic liquid/solid acid catalysts", Fuel, vol. 252, pp. 316-324, 2019.
[26] L. Yurkova, S. Lermontov, V. Kazachenko, V. Ivanov, A. Lermontov, A. Baranchikov, "Sulfated sno 2 as a high-performance catalyst for alkene oligomerization ",  Inorganic Materials, vol. 48, pp. 1012-1019, 2012.
[27] A. Aboul-Gheit, D. El-Desouki, S. Abdel-Hamid, S. Ghoneim, A. Ibrahim, A, "Sulfated zirconia catalysts for low temperature isomerization of n-pentane", Egypt. J. Chem, vol. 55, no. 5, pp. 509-527, 2012.
[28] M. Hino, S. Kobayashi, K. Arata, "Solid catalyst treated with anion. 2. Reactions of butane and isobutane catalyzed by zirconium oxide treated with sulfate ion",  Journal of the American chemical society, vol. 101, no.21, pp. 6439-6441, 1979.
[29] X. Song and A. Sayari, "Sulfated zirconia-based strong solid-acid catalysts: recent progress", vol. 38, no. 3,  pp. 329-412, 1996.
[30] B. Davis, R.A. Keogh, R. Srinivasan, "Sulfated zirconia as a hydrocarbon conversion",
Catalysis today, vol. 20, no. 2,  pp. 219-256, 1994.
[31] Ward, A. David, I. Edmond, "Preparing catalytic materials by the sol-gel method",  Industrial & engineering chemistry research , vol. 34, no. 2, pp. 421-433, 1995.
[32] Løften, Thomas. "Catalytic isomerization of light alkanes", 2004.
[33] E. Yuferova, S. Devyatkov, S. Fedorov, K. Semikin, D. Sladkovskii, "Hybrid catalysts based on sulfated zirconium dioxide and H-beta zeolite for alkylation of isobutane with isobutylene",  Russian Journal of Applied Chemistry, vol. 90, pp. 1605-1613, 2017.
[34] Xiao, Xin, W. John, Tierney, Irving Wender. "Alkylation of isobutane with 2-butene over anion-modified zirconium oxide catalysts", Applied Catalysis A: General, vol. 183, no. 1, pp. 209-219, 1999.
[35] J. Borrás-Almenar, E. Coronado, A. Müller, "Polyoxometalate molecular science", Springer Science & Business Media , vol. 98, 2003.
[36] T. Blasco, A. Corma, A. Martinez, Martinez-Escolano, "Supported heteropolyacid (HPW) catalysts for the continuous alkylation of isobutane with 2-butene: The benefit of using MCM-41 with larger pore diameters",  Journal of catalysis, vol. 177, no. 2, pp. 306-313, 1998.
[37] J. Hidalgo,  M. Zbuzek, R. Černý, "Current uses and trends in catalytic isomerization, alkylation and etherification processes to improve gasoline quality", Open Chemistry, vol. 12, no. 1, pp. 1-13, 2014.