دوره و شماره: دوره 18، شماره 83، آذر 1402، صفحه 5-104