کلیدواژه‌ها = نفتای سبک
مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 64-80

شادی نجفی؛ سعید سلطانعلی؛ علی حکمت ناظمی؛ علی عباسی


تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 5-42

مجتبی بینازاده؛ زهرا علیپور؛ محسن گودرزی؛ فریدون اسمعیل زاده