دوره و شماره: دوره 7، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 5-79 
بررسی آسفالتن های نفت خام

صفحه 13-27

یوسفعلی قربانی؛ هادی قنبرنژاد؛ وحیده اکبر؛ وحید صمیمی؛ محمدرضا شجاع


مروری بر عملکرد انواع غشاهای به کار رفته در خالص سازی هیدروژن

صفحه 68-79

مصطفی یدالهی؛ محمد جواد واعظی؛ علی اکبر بابالو؛ زینب بلباسی