دوره و شماره: دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 1-98 
کاربرد روش مطالعه مخاطرات و راهبری در ارزیابی مخاطرات کوره-راکتور واحدهای بازیافت گوگرد

صفحه 21-35

میرمحمد خلیلی پور؛ نعیمه ستاره شناس؛ فرهاد شهرکی؛ مهدی گوهر رخی؛ علی اصغر محجوبی


انتخاب بهترین فرآیندهای ارتقاء، برای ته مانده های سنگین نفتی ایران

صفحه 81-98

آروین خادم صمیمی؛ حسین بریجانیان؛ غفور کریمی؛ مصطفی زارعی ابیانه