نویسنده = رهبر رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. شناختی از برج های دیوار میانی و تاثیر آن بر کاهش انرژی مورد نیاز در فرایند های تقطیر

دوره 7، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 69-79

رهبر رحیمی؛ اشکان البرزی؛ محمد حسن سودمند؛ مرتضی زیودار