فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو (FARAYANDNO) - واژه نامه اختصاصی