فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو (FARAYANDNO) - پرسش‌های متداول