نویسنده = امیر سفیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط عملیاتی فرآیند کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) قیردر سیستم نیمه پیوسته

دوره 11، شماره 55، پاییز 1395، صفحه 17-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی