تولید کربن فعال گرانولی از پوست سخت گردو در مقیاس صنعتی و مقایسه استانداردهای آن با نمونه‌های مشابه

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه اراک

2 مدیر تولید/شرکت پارت شیمی

3 دانشجو/دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 مدیر عامل/شرکت پارت شیمی

5 دانشجو/ دانشگاه اراک

چکیده

کربن فعال گرانولی از پوسته سخت گردو به روش فعال سازی فیزیکی در داخل کشور (منطقه تویسرکان، استان همدان) تولید گردید. در این تحقیق، شاخص های استاندارد کربن فعال بر اساس ASTM ارزیابی و با نمونه‌های کربن موجود در داخل کشور مقایسه شده است. ابتدا ترکیب خام سلولزی در کوره کربنیزاسیون در دمای ºC800 گرماکافت و سپس در کوره پیشرفته فعال سازی در دمایی بین ºC800 تا ºC1200 به‌وسیله بخار آب و دی اکسید کربن فعال گردید. آزمون‌های سختی، درصد خاکستر، عدد یدی، درصد رطوبت، سطح داخلی ویژه و دانسیته ظاهری در کنار آنالیزهای XRF وFTIR انجام گرفت. نتایج این آنالیزها نشان داد، علاوه بر داشتن گروه‌های عاملی مناسب، کربن فعال تولیدی این شرکت با سختی 88%، عدد یدی mg/g1100، خاکستر7%، دانسیته ظاهریkg/m3 400، سطح داخلی m2/g 1240 و رطوبت 5%، از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of granular activated carbon from walnut hard shell in full scale and comparing specifications with similar products

نویسنده [English]

  • Ehsan Salehi 1
1 Academic staff, Arak University
چکیده [English]

Granular activated carbon was produced from walnut hard-shell via physical activation process (Tooyserkan, Hamadan, Iran). In current study, standard specifications of activated carbons were investigated according to ASTM and then compared with those available in internal market. Firstly, lingo-cellolosic compound was pyrolyzed at 800 °C in carbonization furnace and then activated at 800-1200 °C in an equipped activation furnace using water vapor and CO2. Characterizations including hardness, ash content, iodine number, moisture content, specific surface area and apparent density were performed together with FTIR and XRF analyses. Results showed that in addition to appropriate availability of proper functional groups, produced activated carbon in this company with hardness of 88%, ID of 1100 mg/g, ash near 7%, apparent density of 400 kg/m3, surface area of 1240 m2/g and moisture of 5% is qualitatively an alternative to similar foreign products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granular activated carbon
  • Physical activation
  • Hardness
  • Adsorption
  • Iodine number