نویسنده = یوسفعلی قربانی
بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و سرعت نشست کک در کوره های شکست حرارتی

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 152-165

سید محمدرضا شجاع؛ یوسفعلی قربانی؛ مریم شانه ساز؛ علیرضا رحیمی؛ داریوش سالاری


بررسی آسفالتن های نفت خام

دوره 7، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 13-27

یوسفعلی قربانی؛ هادی قنبرنژاد؛ وحیده اکبر؛ وحید صمیمی؛ محمدرضا شجاع