دوره و شماره: دوره 17، شماره 79، آذر 1401، صفحه 5-88