نویسنده = ترانه جعفری بهبهانی
شبیه سازی خط لوله انتقال نفت خام با استفاده از نرم افزار OLGA

دوره 12، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 17-27

ترانه جعفری بهبهانی


شبیه سازی واحد شیرین سازی گازطبیعی با محلول آمین با نرم افزار PROMAX

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 5-27

ترانه جعفری بهبهانی؛ ایرج مشرفی


مطالعه و بررسی جذب تعادلی گازها درجاذب های جامد

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 29-38

ترانه جعفری بهبهانی؛ احمد سعیدی مهر